Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

Uncategorized

Dimairt – An latha nas àirde

‘S ann air Diamairt
a tha an latha nas trainge dhomh.
‘S toil leam a bhi dripiel ach
’s e Diamart an latha a thoirt na briosgaid.

Cha toil leam an streap gus
a cheann an latha seo.
‘S e Dimairt an latha, gu dearbh,
gum bhrisidh druim a’ chàmal.
Mu sin tha mi cinnteach!

Co-dhiù, as dèidh Nollaig
cha bhi Dimairt cho cruadh
agus ’s mathaid, an uair sin,
bi mi ag radh gur b’ e Dimairt
an latha nas fheàrr leam!

Air an rathad…a-rithist!

Tha mi air mo shlighe a Steornabhagh son oidhche failtecheas a’ Mhod Naiseanta a-nochd far am bi mi a’ cuideachadh mar stiubhard.

Cha bhi mi gle bored ge-ta! Feumaidh mi leirmheas sgriobhadh son madainn Dhiluain! Tha mi ga dheanamh air MyGaelic.com.

Dh’ fhag mi Glaschu aig 10:40 son Inbhir Nis. As deidh sin, theid mi a Ulapul son am bata-aiseag. Bidh mi a’ ruigsinn air Leodhas mu 20:20.

Tha mi a’ fuireach ann an Hebhostel a-nochd agus gluaisidh mi gu ionad drochaid a-maireach airson oidhche. Bidh mi ag obair bho 8:30 gu 17:30 a-maireach. As deidh, tha mi a’ smaointinn gu bheil mi a’ dol dhan ceilidh far am bi Face the West a’ cluich. Chi mi!

Tillidh mi feasgar Didomhnaich a Ghlaschu. ‘S e sin am plana!

Oidhche ann an Dun Eideann

Thainig mi a Dhun Eideann airson beagan rannsachadh dheanamh aig Ceilidh nan Amhrain ann an Ionad Choimhearsneachd ann an Crois na Cise. Bha mi airson orain is foinn Ghaidhlig dh’ionnsachadh. An aite sin, tha mi a’ suidhe ann an Starbucks air Sraid a’ Phrionnsa ag ol cofaidh. Chan eil mi gle shona. Ma bha mi air fuirich 5 mionadean eile bhiodh sgeul eile! Thuirt an sianatar nach tachairt an tachart sin agus fiu ’s nach robh clas an sheachdain sa chaidh. Innse dhomh, mas e ur toil le, carson am fhoillseichadh duine sam bith sanasan is bileagan airson tachartas nach bi air/ann? Tha mi toilichte nach thoirt mi duine sam bith comhla leamsa co-dhiu, mus deach mi sin, nach bu shuidhe mi an seo nam aonar! Bha mi a’ smaontinn: Co tha John Player? Carson a tha e air itealan? Carson nach eil duine eile a dheanamh failteachas? Freagairt: bha mi 5 mionaidean cho trath! Co dhiu, choinnich mi Deirdre aig PsycheGaelic ceilidh agus thuirt I gun robh e ann ach chaidh i airson 7f! Och uill, an ath thuras 🙂 bu chor dhomh beagan uine nas fhada (waited) fhuirich! Bha deagh oidhche co-dhiu air an whole.

Verbots

Cheannaich mi leabhar an-diugh as deidh a’ choinneamh agam san Leanag ann am Partaig.

Fhuair mi Verbots bho Choimhairle nan Leabhraichean anns an aon togladh.

Tha Gaelic Books Council a’ toirt an leabhar seo gu luchd-ionnsachaidh airson £3 not a-mhain. Tha p&p saor an asgaidh cuideachd (ann an UK) agus coisg beag son an t-saoghal eile.

Airson leabhreach, cuir fios gu 00 141 337 6241 no thig a-steach is cuir ceilidh!

Rsvp airson clas skype…

Gaelic conversation by Skype | Cothrom Còmhraidh air Skype – http://meetup.gaelicglasgow.org.uk/events/26850421/

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑