Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

steornabhagh

Ag obair saor-thoilich aig a Mhod

Bha mi ag obair aig a’ Mhod ann an Steornabhagh an-de airson a’ chiad latha na co-fharpaisean. Thoisich mi obair mar stiubhard fo Iain Norman trath sa mhadainn aig 8.30.

Ro-laimh sin, dhuisg mi aig 7.15m, leum mi a-mach as an leapaidh agam aig Hebhostel agus fhras mi. An uair sin, ghabh mi bracaist nam aonar (air sgath gun do dh’fhag triur eile, co bha san aon seomar agamsa, nas traithe. Bha mi a bhruidhinn le Tearleach. Bha e suas air an rothair aige agus rinn e turas na eileanan air a rhothair. Thuirt e gun robh e ann an tubaist faisg air na Heardh. Bha gaoth laidir air a lifted him up off the road nuair a bha e air a rhomhair!). Chaidh mi dhan chadal as deidh latha na suibhal fada mu 11.30f. Chunnaic mi deireadh nan oraidean aig oidhche fhosgailte san Lanntair. Chunnaic mi aon no dha dhuine ann a tha eolas orm bho an t-am nuair a bha mi suas airson Sgoil Shamhraidh mu 6/8 seachdain air ais.

Mar a bha mi ag radh, thoisich mi aig 8.30m. Chuir Iain Norman (ard-stiubhard) failte orm agus an uair sin rinn Iain MacArthur (neach-stiuiriche son luchd-obrach sair-thoilich) an aon rud. Rinn mi ceilidh comhla ri Annie is te eile co bha tidsear Ghaidhlig nuair a bha I ag obair. Fhuair mi bogsa programmaichean agus bha mi ag obair aig doras an talla, beagan mar bounsair! Bha mi air chuideachadh leis an cashing-up cuideachd. Tha cuimhne agam air na ceicaichean blasta, deante aig an taigh tha mi cinnteach, comhla ris an teatha is cofaidh. Bha sinnse looked after gle mhath! Fhuair sinn baga bhiadh son lon cuideachd agus cuairt eile na ceiceachan is teatha. Bha mi ag obair aig na dorsan gus 4.30f.

As deidh sinn, chaidh mi a dheanamh check-in aig am Bridge Centre agus cgaidh mi dgan Coop cuideachd son dinear. Choimhead mi X Factor air an telebhision son a’ chiad am agus nuair a chrioch e chaidh mi don cheilidh far an do chluich Face the West. Bha mi bruidhinn ri Murdo ann agus ri dithis eile bho buidheann stiuiriche na Mod ann am Paislig. Bha mi air falbh as deidh 4 magners aig 12m.

Dh’fhag mi am Bridge Centre beafan as deidh 12f Didomhnaich. Bha mi a’ bruidhinn ru Ellie Evans as a Chumraidh ach co tha a’ fuirich ann an Dun Eideann is co tha a’ deanamh ceum ann an ceol tradiseanta aig Conservatoire na h-Alba ann an Glaschu. Bhuannaich i trophy air Diciadain cuideachd son a’ cluich am fidhle. Bidh i a’ cluich an clarsach Diciadain sa tighinn ann am farpais eile.

Thillidh mi dachaigh mu 11f a-nochd as deidh bata-aiseag is 3 busaichean.

Chord rium gu leir an dmeireadh seachdain seo. Bha eolas math is inntineach dhomh.Dheireadh sheachdain mu dheireadh ann an Steornabhagh

Bha feum agam air obair dheanamh air tachartasan airson seachdain nam meadhanan soisealta fad’s a bha na eile aig cuirm ciuil Kathleen McInnes anns an Lanntair. Ach bha mi gu math toilichte oir dhuisg mi trath madainn Disathairne son bata-aiseag air mo slighe dachaigh. Leum mi a-mach leabaidh aig 5.30m agus thug mi an t-aiseag aig 7m. Thill mi dachaigh ann an Glaschu aig 5f. Bha mi gu math sgith!


Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 11 is 12

B’ e clas ciuil a bh’ ann a-rithist air Diardaoin le Calum Martin as deidh clas comhraidh. Rinn e claradh nan orain aig na tri buidheannan.

Sa latha mu dheireadh, b’ e oraid a bh’ ann le Storlann Naiseanta agus fhuair sinn leabhar is freebies eile. As deidh lon, bha sinn ag eisteachd ri claradh na program reideo againn, deochan agus b’ e cothrom a bh’ ann airson dealbhan. Beagan PR! Sin e!

Aite-fuirich ann an Steornabhagh

Tha mi air falbh an-drasta, air ais dhan flat agamsa ann an Glaschu. Co-dhiu, b’ e aite-fuirich a bh’ ann aig a’ Bhridge Centre gu math inntineach.Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 10

Rinn sibh clas comhraid sa mhadainn. Leugh agus bhruidhinn sinn mu dheidheinn pios as An Gaidheal Ur. As deidh an clas sin, b’ e buth-obrach a bh’ ann air proiseact mu dheidheinn mion-canan le Angela NicFhionghuin. An uair sin, chaidh sinn dhan craoladhadh nan Gaidheal aig BBC Alba agus rinn sinn beagan editing airson ar proiseact.


Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 8 agus 9

Bha clasaichean comhraidh a h-uile latha an-de. Chaidh sinn gu Rubha an Fhitheach (Ravenspoint) an-diugh agus chunnaic sinn tasglann is taigh-tasgaidh. As deidh sin, chuala sinn oraid le Tormod MacGriogair bho Chomunn Eachdraidh Steornabhaigh.

An darna dheireadh sheachdain ann an Leodhas

Rinn mi beagan suibhail an deireadh sheachdain seo. Dhuisg mi trath madainn Disathairne agus thug mi am bus gu Nis far a choisich mi dhan taigh solais aig Rubha Robhanais.

Choisich mi air ais agus chaidh mi a dh’fhaicinn carn-cuimhne airson bathadh Chunndail.

Chunnaic mi dithis a’ marcaich tuinn sa mhuir agus an uair sin crodh air an traigh!

Chaidh mi air ais agus choisich mi gu Teampal Mholuaidh. Bha an dorus bheag fosgailte, ma tha chaidh mi a-steach…

As deidh sin, dh’ith mi lon sa Tearoom. Cha robh Gaidhlig ann ge-ta!

Thug mi am bus air ais gu Steornabhagh.

Diadomhnaich, bha mi sa chidsin a’ cocairich. Rinn mi brot agus rostadh mi cearc! As deidh sin, choimhead mi fiolmichean agus sin e!

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 7

Thoisich sinn aig 11.30 sa mhadainn. B’ e clas sporsail a bh’ ann an-diugh. Rinn sinn clas drama le Anna Frater. Leugh sin a’ chiad da sealladh ann an pios drama le Alasdair Caimbeul leis an t-ainm ‘Omm’. Bha torr faclan a Leodhas san sgriobt.

As deidh na clasaichean chaidh mi a’ coisich dhan monument aig James Matheson oir bha latha grianaich.Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 6

Bha clas comhraidh gle innineach le Angela. Leugh sinn pios as a’ phaipear le Aonghas Padraig Caimbeul air na duine og a bha an teas meadhain na h-upraid ann an Sassain.

As deidh sin b’ e clas luadh a bh’ ann le Amy NicAmhlaigh. Gu mi fortunach, cha robh uidh agam idir san chlas! Bha mise bored son a’ chiad am mo bheatha. Cha robh an t-oide, ach tha mi a’ smaoinitinn gu bheil cus cudrom air ceol is seinn sa chursa. Bha beagan mar brain overload! An aite sin as deidh lon, chaidh mi airson coisich agus bhruidhinn mi ri luchd-turais.

Faigh bloga air Wordpress.com.

Suas ↑