Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

Slainte

Seachdain sa chaidh

Bha seachdain gle thrang!

Rinn mi coinneamh comhla ri mo dhotair trath madainn Diluain agud fhuair mi prescriptions airson mo phalsy. As deidh sin, rinn mi lethbhreacain mo thaisbeanadh aig an taigh airson coinneamh bhliadnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu aig 2f san Leanag. Tha mi toilichte ag radh gun robh coinneamh math agus tha sgioba stiuireadh ur is deonach againn.

Chaidh mi dhan Ionad Spors ann an Pollag airson coinneamh comhla ri neach-spors aig Glasgow Club. Tha plana exercise agam fhathast airson 6 miosan. An uair sin, chaidh mi dhan coinneamh san Leanag a bhruidhinn mu dheidheinn SMWGlaschu (Social Media Week Glasgow – 19-23 September) comhla ri Iomairt Gaidhlig Ghlaschu is riochadairean aig MG Alba. Bha coinneamh math le deagh smaoinan.

Cha cuimhne agam an-drasta de a thacairt Diciadain, ach Diardaoin bha mi aig mo ‘weigh-in’ agus tha am phase A agam gu crioch. Toidichidh mi air an darna phase an ath mhios.

Bha mi ag obair Dihaoine air duilleagan is  larach-lin aig Glasgow’s GaelicMeetup.

Chuir mi air doigh mo luggage Disathairne is Diadomhnaich airson siubhal gu Steornabhagh Diluain. Rinn mi beagan obair-taigh cuideachd!

O mo chas! Moladh an latha…

Fhuair mi ‘fish pedicure’ sa mhadainn aig Pisces anns a’ Forge Market. Lorg sinn e faisg air Asda. Chleachdadh mi Groupon voucher. Beagan neonach ach ’s toil leam seo. Tha mi cinnteach gu bheil e gle naturach agus tha mo chasan a’ fearachdainn nas fhearr! Tha mi ga moladh dhuibh!

Tha mi aig Pisces, Forge Market – 0141 889 7201. £1 / min a-mhain!

www.piscesfootpedicure.co.uk


Bell’s Palsy

Tha ceann goirt orm agus tha leth mo theanga meilichte. Thuirt an dotair, gu bheil (Alexander Graham) Bell’s ‘Palsy’ orm. Chan eil mi cinnteach, agus tha mi an dochas gu bheil i cearr!

Leugh mi mu dheidheinn ’neck and tongue syndrome’ air loidhne agus b’ fhearr leam sin! Gu dearbh, bhiodh nas fhearr nach eil mi tinn!! Chan eil e furasta a chadal agus chan obair ibuprofen no paracetamol gle mhath.

Ma bhios e Bell’s Palsy ma tha, bidh pairilis ann an m’ aodan is amhach agus bidh mo bheul ag aom airson 1 gu 3 miosan no fada! Nach bi e sporsail!!! Tha beagan an t-eagal orm. Gu mi-fhortunach, chan eil leigheis.

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑