Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

Meetup Gaidhlig Ghlaschu

A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Chord a-raoir rium gu leor. `S e oidhche mhath a bh’ ann. Thoisich sinn le Karaoke sa Ghaidhlig. Rinn mi lethbhreac an orain air YouTube bho Bun Sgoil Steornabhagh “measgadaich 80’s” ach cha d’ obrachadh e gle mhath! Duilich! Rinn sinn mi e fichead mhionaid mus do dh’ fhag mi am flat agam.

Co-dhiu, chleachd sinn an Karaoke DVD “Sinn thu Fhein” le MiLC is Proiseact nan Eilean, agus dh’ obrach e gle mhath tha mi toilichte a radh! Ge-ta, nuair a chleachd sinn an DVD an-uiridh lorg sinn nach robh e furasta airson a’ seinn, ach am-bliadhna-seo lorg sinn gun robh e math agus sheinn sinn 4 no 5 nan orain! Tha sinn a’ dol air adhart leis a’ Ghaidhlig 😀 Moran taing do Gerry airson a’ deanamh a’ chiad Oran an oidhche!

As deidh sin, sheinn sinn orain Nollaig sa Bheurla. Fairy Tale of New York (tha beagan Gaeilige ann) agus orain eile san DVD. An uair sin rinn mi a’ chiad ‘Crannchur-gill Nollaig’. Fhuair sinn moran duaisean bho companaidhean agus luchd-ionnsachaidh Ghaidhlig. Bha e gu math overwhelming a dh` fhaicinn an taic seo airson ar buidheann beag ann an Glaschu. Gu pearsanta, bu toil leam ag radh moran moran taing dhuibh uile. Rinn sibh torr luchd-ionnsachaidh Ghaidhlig uabhasach toilichte a-raoir 🙂

Thug Ridseart pios bardachd ann an Gaeilige a bha gu math inntineach – sgeul air Chriosdadh is Nollaig ge-ta cha tug mi moran! Chluich Craig na pioban agus chluich Catriona am fidhle-mor…i.e. the guitar! Agus sheinn Tony orain ur le Gaidhlig “Cearr” ‘S e oran sporsail a bh’ ann, gu dearbh!

Rinn sinn an raffle agus dh’ith sinn capearaiche (pieces) agus an uair sinn rinn sinn ceilidh dannsa.

Cha cuimhne agam a h-uile dad a thachairt an-drasta, ach rinn mi bhideoathan agus ni mi film goirid son am buidheann choinneachadh.

Moran taing do Hayley is Louise airson a’ chuir air doigh an tachartas seo agus do Lindsay airson do chuideachadh air an oidhche 🙂

PS – a Mgr Ghlaschu, tapadh leat airson dedication an oran, ach chan eil thu mo type 😉 lolOidean Ghàidhlig, luchd-taic cànain is misneachd

Tha mi air faicinn fàsmhorachd fhallain ann an oidean (no mar a chuala mi o chionn goirid ‘tutaran’) Ghàidhlig. Mar eisimpleir tha Ùlpan ann an inbhe mhath am-bliadhna. ’S e rud a th’ ann uabhasach math, ach tha an t-eagal orm! Às dèidh dà bhliadhna ag obair aig clasaichean còmhraidh ann an Ghlaschu, ’s urrainn dhomh fianais thoir gu dìth misneachd ann an iomadh dhiubh. Bidh iad a’ feitheamh air fònaig airson obair sam bith. Chan eil mòran dhuibh dealasach a bhith beagan tionnsgainneach. Bho m’ fhèin-fhiosrachadh chan eil air sgàth nach eil iad ag’ iarraidh a bhith nas spreigearra ach air sgàth gu bheil feum aca air mar a tha e comasach a bhith entrepreneur. Mar sin, rinn Meetup Gàidhlig Ghlaschu agus Buidheann Disathairne (Glaschu) iarrtais a-steach do Colmcille a thòisich air pròiseact ùr a thoirt oidean brosnachadh. Tha mi an dòchas gum bi an iarrtais soirbheas!

Air facal eile, leugh mi mu dìth luchd-taic cànain ann an Alba (‘Mind your languages’, Metro; ‘Rabhadh mu ghainnead luchd-taic cànain’, BBC Naidheachd: 14.11.2011). A-rithist, bha an t-eagal orm. Dh’ ionnsaich mi-fhèin Fraingis is Ghearmailt deichead air ais agus tha fios agam gur e mòran duine a th’ ann sa roinn Eòrpa a’ bruidhinn Gàidhlig. ‘S docha ’s e oileanaich no luchd-taic cànain a th’ ann an dùthchannan eile a tha dèonach ag obair ann an Alba leis a’ Gàidhlig? Mar eisimpleir: ann an clasaichean Fraingis tron Gàidhlig, clasaichean Gearmailtis tron Gàidhlig agus fiù’s Gàidhlig a-mhàin – nach robh cùrsaichean ann airson luchd-teagaisg Èireannach a thiginn a-nall?). B’ urrainn dhuinn taic is seirbheisean aig Alliance Française no Goethe Institut cleachdadh agus taic bho Chomhairle Bhreatannaich cuideachd. Bha neach-taic cànain agam nuair a bha mi aig sgoil – Florence. Thoisich i iomlaid-‘penpal’ agus sgrìobh mi do Laëtitia. Dh’fhàs sinn mòr aig a chèile agus mu deich bliadhna air ais chaidh mi air a’ bhanais aice. ’S e caraid a th’ annam fhathast agus bidh mi a’ dol gu a cuirm-bhliadhnail aice ann am Màrt. Tha luchd-taic cànain math airson cùisean dhùthchannan cèin! ’S docha ‘s e sin deagh adhbhar eile a thoirt mòran dhuibh do Alba.

BBC Alba an-de

Chaidh mi dhan choinneamh aig a’ BhBC a-raoir ri buill aig Glasgow’s Gaelic Meetup. Rinn sibh deuchainn air larach-lin ur ‘learngaelic.net’. Chlaradh iad e cuideachd is rinn sinn voxpox!

Seachdain nam Meadhanan Soisealta Ghlaschu agus mi-fhein!

Tha mi ag obair air proiseact ur aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu airson Seachdain nam Meadhanan ann an Glaschu. Rinn mi bileag oidhche Dhomhnaich, rinn mi larach-lin airson an tachartasan a-raoir, agus reic mi aite son sanasan air am bileag againn an-diugh. Chaidh mi dhan choinneamh aig Taigh-osda Earra-Ghaidheal le Bobby agus an uair sin le Laurie aig Sutherlands a bhruidhinn mu dheidheinn ar cuirm-ciuil Sing-Up an ath Dhiamairt. Tha coinneamh eile agam a-maireach le Leona bho Fheis nam Meadhanan Cheilteach airson beagan comhairle air camarathan, etc airson livestreaming agus feumaidh mi na bileagan fhoillseachadh. Agus tha coinneamh eile oidhche Ardaoin! Tha mi a’ dol a bhi gu math trang…

Seachdain nam Meadhanan Soisealta – Meetup Gaidhlig Ghlaschu – Tachartasan

Social Media Week Glasgow

Seachdain sa chaidh

Bha seachdain gle thrang!

Rinn mi coinneamh comhla ri mo dhotair trath madainn Diluain agud fhuair mi prescriptions airson mo phalsy. As deidh sin, rinn mi lethbhreacain mo thaisbeanadh aig an taigh airson coinneamh bhliadnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu aig 2f san Leanag. Tha mi toilichte ag radh gun robh coinneamh math agus tha sgioba stiuireadh ur is deonach againn.

Chaidh mi dhan Ionad Spors ann an Pollag airson coinneamh comhla ri neach-spors aig Glasgow Club. Tha plana exercise agam fhathast airson 6 miosan. An uair sin, chaidh mi dhan coinneamh san Leanag a bhruidhinn mu dheidheinn SMWGlaschu (Social Media Week Glasgow – 19-23 September) comhla ri Iomairt Gaidhlig Ghlaschu is riochadairean aig MG Alba. Bha coinneamh math le deagh smaoinan.

Cha cuimhne agam an-drasta de a thacairt Diciadain, ach Diardaoin bha mi aig mo ‘weigh-in’ agus tha am phase A agam gu crioch. Toidichidh mi air an darna phase an ath mhios.

Bha mi ag obair Dihaoine air duilleagan is  larach-lin aig Glasgow’s GaelicMeetup.

Chuir mi air doigh mo luggage Disathairne is Diadomhnaich airson siubhal gu Steornabhagh Diluain. Rinn mi beagan obair-taigh cuideachd!

Tha mi nam runaire a-rithist!

Bha coinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu am feasgar. Thoisich e le ti is cofaidh, shortbread is jaffa cakes!

Rinn taisbeanadh mu dheidheinn ar buidheann bho Iuchar 2009 gu an-diugh agus air ar aithisg bhliadhnail cuideachd. As deidh sin, thagladh sinn airson oifigearean ura.

Tha Graeme Robb na chathraiche;
Tha Hayley Boyle na triosiaraiche; agus mar a thuirt mi suas, tha mise nam runaire son an darna turas.

‘S e buill cho-thaghadh a th’ ann an Eibhlin Blair, Louise Boyle agus Lindsay Macdougall.

Thuirt sinn moran taing gu Seoras Moireasdan agus Seumas Beattie airson a cuideachadh mar buill saor-thoiliche.

Thug mi preasantan beag gu sgioba stiuridhe 2010/2011 agus an uair sin chaidh sinn dachaigh.

Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype

Bha mi ag obair air taisbeanadh a-nochd airson a’ choinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu. Tha ar Coinneamh Bhliadhnail air Diluain 8mh den Lunastal aig 2f san Leanag ann am Partaig. Larach-lin: leadership.gaelicglasgow.org.uk

Am feasgar bha mi air Skype airson clas comhraidh ach cha robh duine sam bith ann – a-mhain mi-fhein is ar oide Alasdair. Bidh an ath chlas Skype Diadomhnaich, 7mh den Lunastal aig 7f airson uair. S e clas saor an asgaidh a th’ ann. Tha fiosrachadh agam air a’ chlas seo: skype.gaelicglasgow.org.uk

Taighe-seinnse na Pairce

Sgrìobh mi breithneachadh air Taigh-Òsta na Pairce ann am Partaig airson co-fharpais Famous Grouse aig ‘The Telegraph’:

http://www.telegraph.co.uk/sponsored/foodanddrink/top-100-famous-pubs/8665347/Park-Bar-Glasgow.html

Tha mi a’ smaontinn gu bheil e deagh fhollaiseadh airson Farpais-cheist taigh-seinnse sa Ghàidhlig ann an Glaschu.

Tha Meetup Ghàidhlig Ghlaschu agus Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu ag amas air farpais-cheist a chumail an treas Diciadain gach mìos.

Tha an ath fharpais-cheist Oidhche Chiadain 17mh Lùnastal aig 1930. Tha e cosg £2 gach neach a bhith an sàs.

Bhuannaich an sgioba agam aig an fharpais cheist mu dheireadh 🙂 Seo dealbh:

Clas comhraidh a-nochd

Tha mi aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu airson clasaichean còmhraidh ach ’s e latha brèagha a th’ ann. Chan eil mi cinnteach cia mheud duine bidh an seo a-nochd…

Faigh bloga air Wordpress.com.

Suas ↑