Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

Leodhas

Dheireadh sheachdain mu dheireadh ann an Steornabhagh

Bha feum agam air obair dheanamh air tachartasan airson seachdain nam meadhanan soisealta fad’s a bha na eile aig cuirm ciuil Kathleen McInnes anns an Lanntair. Ach bha mi gu math toilichte oir dhuisg mi trath madainn Disathairne son bata-aiseag air mo slighe dachaigh. Leum mi a-mach leabaidh aig 5.30m agus thug mi an t-aiseag aig 7m. Thill mi dachaigh ann an Glaschu aig 5f. Bha mi gu math sgith!


Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 11 is 12

B’ e clas ciuil a bh’ ann a-rithist air Diardaoin le Calum Martin as deidh clas comhraidh. Rinn e claradh nan orain aig na tri buidheannan.

Sa latha mu dheireadh, b’ e oraid a bh’ ann le Storlann Naiseanta agus fhuair sinn leabhar is freebies eile. As deidh lon, bha sinn ag eisteachd ri claradh na program reideo againn, deochan agus b’ e cothrom a bh’ ann airson dealbhan. Beagan PR! Sin e!

Aite-fuirich ann an Steornabhagh

Tha mi air falbh an-drasta, air ais dhan flat agamsa ann an Glaschu. Co-dhiu, b’ e aite-fuirich a bh’ ann aig a’ Bhridge Centre gu math inntineach.Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 10

Rinn sibh clas comhraid sa mhadainn. Leugh agus bhruidhinn sinn mu dheidheinn pios as An Gaidheal Ur. As deidh an clas sin, b’ e buth-obrach a bh’ ann air proiseact mu dheidheinn mion-canan le Angela NicFhionghuin. An uair sin, chaidh sinn dhan craoladhadh nan Gaidheal aig BBC Alba agus rinn sinn beagan editing airson ar proiseact.


Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 8 agus 9

Bha clasaichean comhraidh a h-uile latha an-de. Chaidh sinn gu Rubha an Fhitheach (Ravenspoint) an-diugh agus chunnaic sinn tasglann is taigh-tasgaidh. As deidh sin, chuala sinn oraid le Tormod MacGriogair bho Chomunn Eachdraidh Steornabhaigh.

An darna dheireadh sheachdain ann an Leodhas

Rinn mi beagan suibhail an deireadh sheachdain seo. Dhuisg mi trath madainn Disathairne agus thug mi am bus gu Nis far a choisich mi dhan taigh solais aig Rubha Robhanais.

Choisich mi air ais agus chaidh mi a dh’fhaicinn carn-cuimhne airson bathadh Chunndail.

Chunnaic mi dithis a’ marcaich tuinn sa mhuir agus an uair sin crodh air an traigh!

Chaidh mi air ais agus choisich mi gu Teampal Mholuaidh. Bha an dorus bheag fosgailte, ma tha chaidh mi a-steach…

As deidh sin, dh’ith mi lon sa Tearoom. Cha robh Gaidhlig ann ge-ta!

Thug mi am bus air ais gu Steornabhagh.

Diadomhnaich, bha mi sa chidsin a’ cocairich. Rinn mi brot agus rostadh mi cearc! As deidh sin, choimhead mi fiolmichean agus sin e!

Ionad na Seann Sgoil, Siabost, Leodhas

Dh’ ith sinn lon an seo. Bha lon uabhasach blasda cuideachd! Bha na mnathan an seo gle shnog agus bha iad ag obair soir thoilich. Rinn iad brot gu leor agus ceapraichean. Lean ti is cofaidh is ceic! Bhruidhinn iad nadurrach sa Ghaidhlig. Bha eolas sonraichte. As deidh lon, chunnaic sinn a’ ghearradh a tha breagha cuideachd.

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 7

Thoisich sinn aig 11.30 sa mhadainn. B’ e clas sporsail a bh’ ann an-diugh. Rinn sinn clas drama le Anna Frater. Leugh sin a’ chiad da sealladh ann an pios drama le Alasdair Caimbeul leis an t-ainm ‘Omm’. Bha torr faclan a Leodhas san sgriobt.

As deidh na clasaichean chaidh mi a’ coisich dhan monument aig James Matheson oir bha latha grianaich.Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 6

Bha clas comhraidh gle innineach le Angela. Leugh sinn pios as a’ phaipear le Aonghas Padraig Caimbeul air na duine og a bha an teas meadhain na h-upraid ann an Sassain.

As deidh sin b’ e clas luadh a bh’ ann le Amy NicAmhlaigh. Gu mi fortunach, cha robh uidh agam idir san chlas! Bha mise bored son a’ chiad am mo bheatha. Cha robh an t-oide, ach tha mi a’ smaoinitinn gu bheil cus cudrom air ceol is seinn sa chursa. Bha beagan mar brain overload! An aite sin as deidh lon, chaidh mi airson coisich agus bhruidhinn mi ri luchd-turais.

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑