Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

Dùn èideann

Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach


Nuair a bha mi deiseal leis an greis-gnìomhachais agam ann an Inbhir Nis, chaidh mi sìos do Dhùn Èideann feasgar Dihaoine airson co-labhairt an ath latha aig Oilthigh Dùn Èideann.
Bha mi a’ leantainn Iomairt Sgoil Eòlais na h-Albaann an Dùn Èideann agus bha mi airson a chur taic ris an iomairt seo. Chuir mi mo ainm ris an athchuinge nuair a chunnaic mi ceangal air Facebook. Dh’ ionnsaich mi an-dèidh gun cur ‘An Comunn Cheilteach’ a’ Chiad Co-labhairt airson Oileanaich Ceilteach seo air dòigh a chur taic ris an Iomairt Sgoil Eòlais na h-Alba. 
Fhuair mi fiosrachadh mu dheidhinn an co-labhairt mìos air ais agus bha mi airson pàirt a’ gabhail, gun teagamh – a dhol agus a dh’èisteachd ris na pàipearan. Ma tha e freagarrach, tha mi airson pàipear a’ sgrìobhadh airson co-labhairt an ath-bhliadhna, ’s docha mu dheidhinn cleachdadh nam Meadhanan Sòisealta ann an Gàidhlig no air fèin-leasachadh airson coimhearsnachdan Gàidhlig, no cò aig a tha fios! Bha mi nam bheachd gum bhiodh e math dìreach a bhi bhith am bliadhna.
Ràinig mi ann an Dùn Èideann mu còig uairean agus thug mi tacsi gu flat aig Stiùbhairt, far an robh mi a’ fuireach airson dà oidhche. Feumaidh mi ràdh gu bheil mi glè thaingeil dhà airson a’ toirt àite dhomh fo a chabar.

Chaidh sinn a-mach na h-oidhche siud, agus às dèidh dìnnear anns ‘The Library’, choinnich sinn muinntir bho Èirinn, a’ Chuimrigh, an t-Eilean Mhanainn, Alba (gu dearbh) agus fiù ’s an Òlaind ann an Captain’s Bar air Sràid Colaiste a Deas! ‘S e icebreaker a bh’ ann mus toisich an co-labhairt, agus fhaigh mi e glè feumail is spors. ‘S e deagh bheachd a bh’ ann gun teagamh!

Fàilte!

n ath latha, dhùisg mi tràth agus chaidh mi air a’ bhus don Oilthigh Dùn Èideann còmhla ri Stiùbhairt chun a’ cho-labhairt. Bha e math aodainnean ùra is seann dh’fhaicinn – bha a math a bhith a’ bruidhinn ri Wilson McLeod airson a’ chiad àm! Bha 40 oileanaich ann agus luchd-obrach. Thoisich an co-labhairt rud beag anmoch air sgàth gun deach an dealan dheth air feadh an sgìre EH1! Dh’ èisteachd sinn ri triùir nach robh feum airson taisbeanadh-dealain dhèanamh agus an dèidh srùbag, chaidh sinn gu togalach ùr far am fuirich sinn airson an latha.

Bha an latha trang le daoine is gnothach

Chaidh dusan pàipearan air leughadh a-mach tron an latha air mòran cuspairean. Seo eisimpleirean:
  1. ‘Awdl delynegol at beroriaeth’: A musical interpretation of T. Gwynn Jones’ Tir na N-Óg. Le Elen Ifan – Bangor University.
  2. ‘The Life and Legacy of Henry Morris’. Le Conal Mac Seáin – University of Ulster.
  3. ‘Gwyn ap Nudd and Finn mac Umaill: Divergent Development of Two Related Characters’. Le Angelika H. Rüdiger – Bangor University.
  4. ‘Welsh language maintenance beyond the classroom: self-sufficiency for the next generation’. Le Abigail Ruth Price – Bangor University.
  5. ‘Writing at the Crossroads: Interactions between Scottish Gaelic and Scandinavian and Icelandic Literature’. Le Duncan Sneddon – University of Oxford.
Bha iad uile gu math inntinneach agus thug e misneach dhomh gum bi e comasach mi-fhèin tracas dhèanamh san t-àm ri teachd agus bheil fios agam a-nis gu bheil lìonra ann airson taic is beagan brosnachadh!
Chuala sinn òraid bho Iain Mac Aonghais a bha ann mar aoigh. Dh’ innse e dhuinn sgeulachdan Gàidhlig gu leòr bho Tobar an Dualchais, am pròiseact rannsachaidh a dh’obrachadh e air airson bliadhnaichean.
Dr. Iain Mac Aonghais

Às dèidh an co-labhairt, chaidh mi do Summerhall don tachartas aig Irish Pages airson greiseag còmhla ri Chrìos, Paulus is Erin; Iain Mac Aonghais is Wendy. Nuair a bha sinn ann, bhruidhinn mi ris a’ bhàrd, Aonghas MacNeacail – ’s toil leis an geansaidh ‘Gàidhlig’ agam a cheannaich mi bho Sabhal Mòr Ostaig! Fhuair sinn lethbhreac an-asgaidh dhen Irish Pages cuideachd!
Dh’ ith sinn dìnnear ri chèile ann an Summerhall an dèidh beagan ceòl mòr aig na pìoban. Ghabh sinn Irish Stew le pinnt Guinness air sgàth gu bheil Là Naomh Pàdraig an ath latha agus bha e cuspaireil cuideachd! Bha cothrom gu leòr a bhruidhinn ri cheile, agus an uair sin chaidh sinn a-mach dhan thogladh Teviot airson deochan mu dheireadh mus dh’fhalbh a h-uile duine.
Chòrd an deireadh na seachdain rium agus h-uile duine eile gu leòr.
Thachairt coinneamh bhliadhnail aig Association of Celtic Students of Britain and Ireland air an aon latha cuideachd. Bha deasbad ann a thaobh na bonn-stèidh ùra, agus bha bòrd ùr a chur air dòigh. Chaidh mi-fhèin a-steach mar bull àbhaistich, agus bidh mi a’ riochdairadh OGE agus a’ toirt cuideachadh is comhairle don sgioba ùr a chur air dòigh an ath cho-labhairt ann an Aberystwyth anns a’ Chuimrigh. Tha mi a’ coimhead air adhart a bhith ag obair leis an sgioba seo agus a’ leantainn an obair math a rinn An Comunn Cheilteach airson am bliadhna.

Latha na Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba – Fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig

Chòrd an Latha Ghàidhlig rium ann an Dùn Èideann am feasgar seo aig Pàrlamaid na h-Alba. Thoisich an latha agam le fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig.

Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu 2012

Bha an tachartas ’na chois pannail deasbaid aig Seachdain nam Meadhanan Sòisealta am bliadhna a chuir mi air dòigh san t-Sultain far an robh deasbad air cleachdadh na Gàidhlig, feum airson Apps ann an Gàidhlig, leabhraichean-dealain, Blogging agus cleachdadh na Meadhanan Sòisealta ann an sgoiltean.

A rèir oifigear leasachaidh Gàidhlig:

Tha an latha seo ag amas air buidhnean poblach agus buidnean Gàidhlig. ‘S e amas an latha a bhith a’ co-roinn deagh chleachdadh agus a bhith a’ coimhead air dòighean gus Gàidhlig a chur air adhart tro na meadhanan sòisealta agus tro bhathar bog.

Thug Michael Bauer (@AkerbeltzAlba), ceannard Akerbeltz, taisbeanadh inntinneach air a’ chuspair “Tha Gàidhlig air a’ choimpiutair agad”. Bha seo cothrom fiosrachaidh air na tha ri làimh a thaobh bathar-bog na Gàidhlig a chur air adhart tro na meadhanan sòisealta agus tro bhathar bog – airson liosta faic iGaidhlig.

As dèidh sin, thug Alison Lang (@AlisonLang), bull a’ bhùird aig Clì Gàidhlig, taisbeanadh air LearnGaelic.net as leth Clì Gàidhlig. ‘S e goireas air-loidhne nàiseanta airson luchd-ionnsachaidh a th’ ann an LearnGaelic.net.

An uair sin, thug Alasdair (seirbheis Ghàidhlig) is Linda (seirbheis fiosrachaidh) bhon a’ Phàrlamaid taisbeanadh a thaobh chleachdadh na Gàidhlig sna meadhanan sòisealta agus na leasanan a dh’ionnsaich sinn bhom blog Gàidhlig agus air na h-inbhirean Twitter Gàidhlig is Beurla aca gu ruige seo (@ParlAlba is @ScotParl).

An dèidh na taisbeanaidhean, chaidh sinn timcheall a’ bhùird. Ann am bùithtean-obrach a’ coimhead air dòighean gus Gàidhlig a chur air adhart tro na meadhanan sòisealta, bhruidhinn sinn air ceistean mar brosnachadh luchd-ionnsachaidh, a’ toirt air daoine le Gàidhlig a bhith ga cleachdadh sna meadhanan sòisealta, agus a’ togail inbhe na Gàidhlig am measg luchd na Beurla tro na meadhanan sòisealta.

Chaidh mi chun a’ choinneamh de Bhuidheann Thar-Phartaidh na Gàidhlig às dèidh am fòram seo agus an uair sin chaidh mi chun a deasbaid Gàidhlig BT Alba. ‘S e a chuirt dheireannach a bh’ ann dhen cho-fharpais eadar Sgoil MhicNeacail is Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich. Tha Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich air Deasbad BT Alba 2012 a bhuannachadh agus is e seo a’ chiad turas a tha an sgoil air na cuairtean deireannach a ruighinn. Dhearbh Eòghann Peutan agus Breigha Mhoireasdain gur e iadsan a bha airidh air a’ phrìomh dhuais. ‘S math a rinn iad.

Air an rathad air ais dhan cholaiste, bha mi a’ suidhe air an trèana leis an tidsear – Ruba – dhen sgioba seo agus thuirt i dhomhsa a ràdh ‘hàlo’ gu Meg Bateman, a caraid. Bha an sgioba fhathast air bhioran – agus bha sinn a’ bruidhinn sa Gàidhlig fad an turas suas gu Inbhir Nis! Bha siud math.

Sgrìobh Pàrlamaid na h-Alba pìos sa bhlog aice mun latha cuideachd.

Le Seumaidh Uallas (@SeumasUallas)

Dùn Èideann: Caismeachd is Railidh airson Neo-eisimeileachd na h-Alba 2012

Fhuair mi liofta a Glaschu bho an t-Eilean Sgìtheanach (tapadh leibh do Mharcas, a mhàthair is Bernadette!). Bha mi ann an Glaschu aig 6f agus choinneach mi neach-obrach aig Cànain airson greiseag mus do dh’fhalbh mi air an trèana.  Chunnaic mi sin:
Sanas-reic airson Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu
Ràinig mi ann an Dùn Èideann oidhche Haoine. Bha mi a’ fuireach aig an ostail seo faisg air Sràid a’ Phrionnsa. Tha ‘Fàilte gu Alba’ sgrìobhte air a’ bhalla! 
Fàilte gu Alba!
An ath latha choisich mi do Na Faichean air slighe na chaismeachd. Cheannaich mi lòn mus do ràinig mi ann.
Tha na Geamaichean air criochadhadh; tha iomairt airson neo-eisimeileachd air toiseachadh
Bha mi nam stiùbhard agus choinnich mi an cèile agam. Bha sinn ann an Sgioba 2. Bha sinn aig toiseach an caiseameachd.
Mi-fhèin agus Morgwn
Chunnaic mi caraidean bho Ghlaschu is Dùn Dè
Seo Friseal!

Seo Màrtainn, a charaid agus mi-fhèin
Dealbhain a’ chaismeachd a’ dol do Garraidhean a’ Phrionnsa:

Dealbhain na rallaidh:

Chuannaic mi seo aig a’ bhuird aig CND na h-Alba

Agus choinnich mi luchd-poileatigs cuideachd!

 Ailig Salmond, BPA 

Coinneach MacAskill, BPA
Linda Fabiani, BPA
 Angus MacDonald, BPA
Derek Mackay, MSP
Dealbhain eile:

 Luchd-taice bho Venice:

Mi-fhèin còmhla ri còmhlan-ciuil Clanadonia:
www.clanadonia.co.uk
‘S fhèarr leam an dealbh sin. Faic seo air Facebook.Thug mi e mu 4f nuair a bha mi a’ bruidhinn anns a’ Ghàidhlig leatha agus dà nighean eile. Bha mi cho toilichte Gàidhlig fhaicinn agus chluintinn aig an rallaidh. Nam bheachdsa, tha Gàidhlig pàirt mòr a chluich ann an Alba neo-eisimeileach. ‘S math a rinn thu, a Chatriona! Dìreach sgoinneil! 

Catriona Young às an t-Òban

Latha sonraichte!

B’ e latha sonraichte a bh’ ann an-diugh.

Dhuisg mi trath sa mhadainn is chaidh mi gu Dun Eideann comhla ri buidheann beag bho air feadh na h-Alba: bho Dhun De, Peairt, Fiobha, Siorrachd Air agus Glaschu.

Chuala sinn comhradh eadar Ruairaidh MacIlleathain agus Sean Batty, fear an tide aig STV. Chord e rium oir bha e gu math inntineach. An uair sin, thoisich coinneamh choitcheann bhliadhnail. Aig taghaidhean a’ bhuird fhuair mi ainmeachaidh airson a’ tighinn air a’ bhord – air a mholadh le M Bauer le taic bho F. Rennie.

Chuir mi air doigh turas Parlamaid na h-Alba, ach chan urrainn dhomh a dhol. Tha mi ag iarraidh a thoirt taing do Alasdair, John is Veronika airson an cuideachadh. Nuair an robh iad air an rathad gum Pharlamaid air turas ann an Gaidhlig comhla ri Ann a Leodhas, bha mi ag ithe lon agus as deidh chaidh mi dhan chiad coinneamh agam mar bull aig a’ bhuird Chli Gaidhlig. Bha mi toilichte a bhi ann ach bha mi a’ fearachdainn gun robh mi ann an spin beag. Thacairt a h-uile rud gle luath. Bha mi taingeil airson taic bho Anna is na buill eile. Tha feum agam fhathast air cothrom to take it all in!

Aig deireadh an coinneamh, chaidh mi is Anna gu Two Thin Laddies airson cothrom comhraidh comhla ri buidheann beag is moran duine eile. Meal do naidheachd Chris. ‘S math a rinn thu a’ chuir Canan is Ceic air doigh. Bidh cothram comhraidh ann gach seachdain, gach Disathairne, aig 3.30f gu 5f. Bha mi uabhasach impressed! Thoisich an iomairt seo os chionn 6 miosan.

Seo dealbhain agus chuir mi bhideo air mo dhuilleag air Facebook cuideachd – bha Craig a’ seinn na pioban beag. Mar as abhaist, chluich e math.

Moran taing do a h-uile duine a ghabh pairt anns an latha sonraichte seo!


Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑