Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

cursa goirid ann an Gaidhlig

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 11 is 12

B’ e clas ciuil a bh’ ann a-rithist air Diardaoin le Calum Martin as deidh clas comhraidh. Rinn e claradh nan orain aig na tri buidheannan.

Sa latha mu dheireadh, b’ e oraid a bh’ ann le Storlann Naiseanta agus fhuair sinn leabhar is freebies eile. As deidh lon, bha sinn ag eisteachd ri claradh na program reideo againn, deochan agus b’ e cothrom a bh’ ann airson dealbhan. Beagan PR! Sin e!

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 10

Rinn sibh clas comhraid sa mhadainn. Leugh agus bhruidhinn sinn mu dheidheinn pios as An Gaidheal Ur. As deidh an clas sin, b’ e buth-obrach a bh’ ann air proiseact mu dheidheinn mion-canan le Angela NicFhionghuin. An uair sin, chaidh sinn dhan craoladhadh nan Gaidheal aig BBC Alba agus rinn sinn beagan editing airson ar proiseact.


Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 8 agus 9

Bha clasaichean comhraidh a h-uile latha an-de. Chaidh sinn gu Rubha an Fhitheach (Ravenspoint) an-diugh agus chunnaic sinn tasglann is taigh-tasgaidh. As deidh sin, chuala sinn oraid le Tormod MacGriogair bho Chomunn Eachdraidh Steornabhaigh.

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 7

Thoisich sinn aig 11.30 sa mhadainn. B’ e clas sporsail a bh’ ann an-diugh. Rinn sinn clas drama le Anna Frater. Leugh sin a’ chiad da sealladh ann an pios drama le Alasdair Caimbeul leis an t-ainm ‘Omm’. Bha torr faclan a Leodhas san sgriobt.

As deidh na clasaichean chaidh mi a’ coisich dhan monument aig James Matheson oir bha latha grianaich.Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 6

Bha clas comhraidh gle innineach le Angela. Leugh sinn pios as a’ phaipear le Aonghas Padraig Caimbeul air na duine og a bha an teas meadhain na h-upraid ann an Sassain.

As deidh sin b’ e clas luadh a bh’ ann le Amy NicAmhlaigh. Gu mi fortunach, cha robh uidh agam idir san chlas! Bha mise bored son a’ chiad am mo bheatha. Cha robh an t-oide, ach tha mi a’ smaoinitinn gu bheil cus cudrom air ceol is seinn sa chursa. Bha beagan mar brain overload! An aite sin as deidh lon, chaidh mi airson coisich agus bhruidhinn mi ri luchd-turais.

Cursa goirid ann an Gaidhlig – latha 5

Rinn sinn clas comhraidh agus buthan-obrach ann an ceol le Calum Martin.

Chan eil sin gle fheumail air mo shon ach is toil le a’ mhor-cuid am buidheann iad. Bha sinn ag obair ann an 3 sgioban agus rinn sinn orain ur le fonn ur.

Chuideachadh mi mo sgioba leis a’ mheadrachd agus rannsachadh. Rinn mi bhideo an obair cuideachd. Cha robh mi gun fheum gu leir!!!

Cursa goirid ann an Gaidhlig – an treasamh latha

Thoisich sinn leis a’ chlas comhraidh Dihaoine. Bhruidhinn sinn mu dheidheinn an turas a dh’ Uig agus de am bi sinn a’ deanamh aig dheireadh an sheachdain.

As deidh cofaidh, chaidh sinn sa chlas ceol comhla ri Chalum Martin mar oide. Fhuair sinn facal-faire airson eadar-lion sa cholaiste a chleachdadh, ge-ta cha d’ obraich e!

Chord rium a’ sgriobhadh oran airson seachdain nam meadhanan soisealta ach cha robh tide gu leor airson ceol dheanamh. ‘S docha bi turas ga dheanamh an ath sheachdain…

As deidh na clasaichean, chaidh sinn dhan aite-fuirich ur airson 2 latha.

Seo dealbh an sealladh bho mo h-uinneag sa mhadainn aig ionad na drochaid – no a’ sheann YM. B’ e madainn bhreagha a bh’ ann.

Cursa goirid ann an Gaidhlig – an darna latha

B’ e Angela Nicfhionghuin an t-ainm a bh’ air an oide againn an-diugh. Tha i ag obair aig Reideo nan Gaidheal. Rinn sinn brainstorming airson beachdan airson proiseactan a dheanamh tron an cursa goirid. Tha 3 proiseactan a-nis agus ni sinn aon airson claradh dheanamh airson program air an reideo! ‘S docha!

As deidh lon am feasgar, chaidh sinn don museum nan Eilean airson fiolma is taisbeanadh fhaicinn.


Cursa goirid ann an Gaidhlig – a’ chiad latha

Rinn mi a’ chiad latha mo cursa goirid ann an Gaidhlig an-de. Cha robh toisich nas fhearr airson mi-fhein oir bha mi sgith, ach co-dhiu cha robh latha garbh san clasaichean!

Ann am buidheannan, dh’obraich sinn air bardachd sa chlas aig Anna Frater. Tha mi cinnteach gun sgriobh i dan gun leugh mi an-uiridh sa chlas litreacheas aig oilthigh. Uill, rinn sinn bardachd gu math neonach ach bha clas sporsail! Chleachdadh sinn faclan air pios paipear agus chruathaich sinn da dan.

Tha obair dachaigh againn son Dihaoine. Feudaidh sinn dan ur is nas fhearr dheanamh!

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑