Fhuair mi sin an-de bho Comhairle nan Leabharaichean. Fhuir mi 20% discount oileanaich cuideachd nuair a cheannaich mi leabharaichean.