Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

Cli Gaidhlig

Latha na Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba – Fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig

Chòrd an Latha Ghàidhlig rium ann an Dùn Èideann am feasgar seo aig Pàrlamaid na h-Alba. Thoisich an latha agam le fòram mu dheidhinn teicneòlas agus na meadhanan sòisealta ann an Gàidhlig.

Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu 2012

Bha an tachartas ’na chois pannail deasbaid aig Seachdain nam Meadhanan Sòisealta am bliadhna a chuir mi air dòigh san t-Sultain far an robh deasbad air cleachdadh na Gàidhlig, feum airson Apps ann an Gàidhlig, leabhraichean-dealain, Blogging agus cleachdadh na Meadhanan Sòisealta ann an sgoiltean.

A rèir oifigear leasachaidh Gàidhlig:

Tha an latha seo ag amas air buidhnean poblach agus buidnean Gàidhlig. ‘S e amas an latha a bhith a’ co-roinn deagh chleachdadh agus a bhith a’ coimhead air dòighean gus Gàidhlig a chur air adhart tro na meadhanan sòisealta agus tro bhathar bog.

Thug Michael Bauer (@AkerbeltzAlba), ceannard Akerbeltz, taisbeanadh inntinneach air a’ chuspair “Tha Gàidhlig air a’ choimpiutair agad”. Bha seo cothrom fiosrachaidh air na tha ri làimh a thaobh bathar-bog na Gàidhlig a chur air adhart tro na meadhanan sòisealta agus tro bhathar bog – airson liosta faic iGaidhlig.

As dèidh sin, thug Alison Lang (@AlisonLang), bull a’ bhùird aig Clì Gàidhlig, taisbeanadh air LearnGaelic.net as leth Clì Gàidhlig. ‘S e goireas air-loidhne nàiseanta airson luchd-ionnsachaidh a th’ ann an LearnGaelic.net.

An uair sin, thug Alasdair (seirbheis Ghàidhlig) is Linda (seirbheis fiosrachaidh) bhon a’ Phàrlamaid taisbeanadh a thaobh chleachdadh na Gàidhlig sna meadhanan sòisealta agus na leasanan a dh’ionnsaich sinn bhom blog Gàidhlig agus air na h-inbhirean Twitter Gàidhlig is Beurla aca gu ruige seo (@ParlAlba is @ScotParl).

An dèidh na taisbeanaidhean, chaidh sinn timcheall a’ bhùird. Ann am bùithtean-obrach a’ coimhead air dòighean gus Gàidhlig a chur air adhart tro na meadhanan sòisealta, bhruidhinn sinn air ceistean mar brosnachadh luchd-ionnsachaidh, a’ toirt air daoine le Gàidhlig a bhith ga cleachdadh sna meadhanan sòisealta, agus a’ togail inbhe na Gàidhlig am measg luchd na Beurla tro na meadhanan sòisealta.

Chaidh mi chun a’ choinneamh de Bhuidheann Thar-Phartaidh na Gàidhlig às dèidh am fòram seo agus an uair sin chaidh mi chun a deasbaid Gàidhlig BT Alba. ‘S e a chuirt dheireannach a bh’ ann dhen cho-fharpais eadar Sgoil MhicNeacail is Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich. Tha Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich air Deasbad BT Alba 2012 a bhuannachadh agus is e seo a’ chiad turas a tha an sgoil air na cuairtean deireannach a ruighinn. Dhearbh Eòghann Peutan agus Breigha Mhoireasdain gur e iadsan a bha airidh air a’ phrìomh dhuais. ‘S math a rinn iad.

Air an rathad air ais dhan cholaiste, bha mi a’ suidhe air an trèana leis an tidsear – Ruba – dhen sgioba seo agus thuirt i dhomhsa a ràdh ‘hàlo’ gu Meg Bateman, a caraid. Bha an sgioba fhathast air bhioran – agus bha sinn a’ bruidhinn sa Gàidhlig fad an turas suas gu Inbhir Nis! Bha siud math.

Sgrìobh Pàrlamaid na h-Alba pìos sa bhlog aice mun latha cuideachd.

Le Seumaidh Uallas (@SeumasUallas)

Latha sonraichte!

B’ e latha sonraichte a bh’ ann an-diugh.

Dhuisg mi trath sa mhadainn is chaidh mi gu Dun Eideann comhla ri buidheann beag bho air feadh na h-Alba: bho Dhun De, Peairt, Fiobha, Siorrachd Air agus Glaschu.

Chuala sinn comhradh eadar Ruairaidh MacIlleathain agus Sean Batty, fear an tide aig STV. Chord e rium oir bha e gu math inntineach. An uair sin, thoisich coinneamh choitcheann bhliadhnail. Aig taghaidhean a’ bhuird fhuair mi ainmeachaidh airson a’ tighinn air a’ bhord – air a mholadh le M Bauer le taic bho F. Rennie.

Chuir mi air doigh turas Parlamaid na h-Alba, ach chan urrainn dhomh a dhol. Tha mi ag iarraidh a thoirt taing do Alasdair, John is Veronika airson an cuideachadh. Nuair an robh iad air an rathad gum Pharlamaid air turas ann an Gaidhlig comhla ri Ann a Leodhas, bha mi ag ithe lon agus as deidh chaidh mi dhan chiad coinneamh agam mar bull aig a’ bhuird Chli Gaidhlig. Bha mi toilichte a bhi ann ach bha mi a’ fearachdainn gun robh mi ann an spin beag. Thacairt a h-uile rud gle luath. Bha mi taingeil airson taic bho Anna is na buill eile. Tha feum agam fhathast air cothrom to take it all in!

Aig deireadh an coinneamh, chaidh mi is Anna gu Two Thin Laddies airson cothrom comhraidh comhla ri buidheann beag is moran duine eile. Meal do naidheachd Chris. ‘S math a rinn thu a’ chuir Canan is Ceic air doigh. Bidh cothram comhraidh ann gach seachdain, gach Disathairne, aig 3.30f gu 5f. Bha mi uabhasach impressed! Thoisich an iomairt seo os chionn 6 miosan.

Seo dealbhain agus chuir mi bhideo air mo dhuilleag air Facebook cuideachd – bha Craig a’ seinn na pioban beag. Mar as abhaist, chluich e math.

Moran taing do a h-uile duine a ghabh pairt anns an latha sonraichte seo!


Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑