Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

Ceol

A-raoir aig Nollaig, Karaoke is Ceilidh le Gaelic Glasgow

Chord a-raoir rium gu leor. `S e oidhche mhath a bh’ ann. Thoisich sinn le Karaoke sa Ghaidhlig. Rinn mi lethbhreac an orain air YouTube bho Bun Sgoil Steornabhagh “measgadaich 80’s” ach cha d’ obrachadh e gle mhath! Duilich! Rinn sinn mi e fichead mhionaid mus do dh’ fhag mi am flat agam.

Co-dhiu, chleachd sinn an Karaoke DVD “Sinn thu Fhein” le MiLC is Proiseact nan Eilean, agus dh’ obrach e gle mhath tha mi toilichte a radh! Ge-ta, nuair a chleachd sinn an DVD an-uiridh lorg sinn nach robh e furasta airson a’ seinn, ach am-bliadhna-seo lorg sinn gun robh e math agus sheinn sinn 4 no 5 nan orain! Tha sinn a’ dol air adhart leis a’ Ghaidhlig 😀 Moran taing do Gerry airson a’ deanamh a’ chiad Oran an oidhche!

As deidh sin, sheinn sinn orain Nollaig sa Bheurla. Fairy Tale of New York (tha beagan Gaeilige ann) agus orain eile san DVD. An uair sin rinn mi a’ chiad ‘Crannchur-gill Nollaig’. Fhuair sinn moran duaisean bho companaidhean agus luchd-ionnsachaidh Ghaidhlig. Bha e gu math overwhelming a dh` fhaicinn an taic seo airson ar buidheann beag ann an Glaschu. Gu pearsanta, bu toil leam ag radh moran moran taing dhuibh uile. Rinn sibh torr luchd-ionnsachaidh Ghaidhlig uabhasach toilichte a-raoir 🙂

Thug Ridseart pios bardachd ann an Gaeilige a bha gu math inntineach – sgeul air Chriosdadh is Nollaig ge-ta cha tug mi moran! Chluich Craig na pioban agus chluich Catriona am fidhle-mor…i.e. the guitar! Agus sheinn Tony orain ur le Gaidhlig “Cearr” ‘S e oran sporsail a bh’ ann, gu dearbh!

Rinn sinn an raffle agus dh’ith sinn capearaiche (pieces) agus an uair sinn rinn sinn ceilidh dannsa.

Cha cuimhne agam a h-uile dad a thachairt an-drasta, ach rinn mi bhideoathan agus ni mi film goirid son am buidheann choinneachadh.

Moran taing do Hayley is Louise airson a’ chuir air doigh an tachartas seo agus do Lindsay airson do chuideachadh air an oidhche 🙂

PS – a Mgr Ghlaschu, tapadh leat airson dedication an oran, ach chan eil thu mo type 😉 lolOidhche mhath a bha a-raoir aig Ceol is Craic

Rainig mi beagan fadalach aig cothrom comhraidh agus dh’ionnsaich mi as deidh gun robh fion an-asgaidh aig an toiseach an oidhche… Cha d’fhuir mi glainne!

Och uill, co-dhiu gheibh mi pairt ann an cearcal comhraidh fo stiuriche de Sine aig CnaG. Bha sinn a’ bruidhinn mu dheidheinn biadh. Bha clar-bidh sonraichte ann airson Ceol is Craic ach b’ e ro fhancaidh air mi shon – dh’ ith mi Indian air Rathad an Byre le Gordon ro an seisean.

An uair sin, chunnaic mi fiolm aig Timothy Neil(?) Agus bha ro-radh ann le Timothy co a tha ga dheanamh. B’ e Hallaig t’ ainm a bh’ air le fiolm mu dheidheinn Somhairle Mac Ghill Eathain.

As deidh am fiolm, shuide sinn sios airson bardachd is ceol agus beagan Standup le Carina NicLeoid. Bha orain snog aig Mairi Sine Chaimbeul agus ceol math aig Suzanne, Daibhaidh is Pearlfishers agus na BMX Bandits.

Fhuir mi dachaigh aig uair sa mhadainn. B’  deagh oidhche a bh’ ann gu dearbh!
Faigh bloga air Wordpress.com.

Suas ↑