Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

CCA

Deagh oidhche aig CCA a-raoir!

Bha mi sgith ach dh’innse dhomh a dhol chun a’ cheilidh sa CCA. S e oidhche a bh’ ann a bha cuir air doigh le Evin is Conradh na Gaeilge Ghlaschu. Agus rinn e obair math!

Bha ceol is bardachd ann. Bha am bardachd air leughadh a-mach mar dain is orain ann an Gaidhlig, Gaeilge is Beurla. Bu thoil leam leughadh bho Alison mun chat agus dan a bha leughadh a-mach comla ro ceol chlarsach.

Chunnaic mi gun robh moran misneachd leis na sgriobhadairean Eireinnach a bhruidhinn fad an tide gun cleachdadh Beurla. Bha eadar-theangaiche ann ach bha e torr nas nadaire. Tha mi an dochas gum bi e mar sin airson Gaidhlig na h- Alba. Ann an Glaschu at least! Nam bheachdsa ’s e rud nas fhearr son luchd-ionnsachaidh an seo mar mi-fhein. Tha moran misneachd son Gaidhlig ann an Glaschu agus son a’ chanan chleachdadh.

Bha deagh oidhche dhomhsa gu h-araidh airson comais (comparison) dheanamh eadar na da chanan.
Oidhche mhath a bha a-raoir aig Ceol is Craic

Rainig mi beagan fadalach aig cothrom comhraidh agus dh’ionnsaich mi as deidh gun robh fion an-asgaidh aig an toiseach an oidhche… Cha d’fhuir mi glainne!

Och uill, co-dhiu gheibh mi pairt ann an cearcal comhraidh fo stiuriche de Sine aig CnaG. Bha sinn a’ bruidhinn mu dheidheinn biadh. Bha clar-bidh sonraichte ann airson Ceol is Craic ach b’ e ro fhancaidh air mi shon – dh’ ith mi Indian air Rathad an Byre le Gordon ro an seisean.

An uair sin, chunnaic mi fiolm aig Timothy Neil(?) Agus bha ro-radh ann le Timothy co a tha ga dheanamh. B’ e Hallaig t’ ainm a bh’ air le fiolm mu dheidheinn Somhairle Mac Ghill Eathain.

As deidh am fiolm, shuide sinn sios airson bardachd is ceol agus beagan Standup le Carina NicLeoid. Bha orain snog aig Mairi Sine Chaimbeul agus ceol math aig Suzanne, Daibhaidh is Pearlfishers agus na BMX Bandits.

Fhuir mi dachaigh aig uair sa mhadainn. B’  deagh oidhche a bh’ ann gu dearbh!
Faigh bloga air Wordpress.com.

Suas ↑