Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

cànan oifigeil

Frìoslann, Frìoslannais agus Latha Twitter #Frysk

Provinsjehûs Fryslân / Provinciehuis Friesland (Tùs: Provincie Fryslân)

 

Pàrlamaid na Frìoslann – Co-fharpais Aithris (Tachartas Là Twitter na Frìoslannais)

Bidh mi nam aoigh aig co-fharpais aithris anns a’ Phàrlamaid an seo a-nochd. ‘S e tachartas a th’ ann a tha pàirt dhen phrògram airson Latha Twitter na Frìoslannais a-màireach – 17.04.14 far am bi duine air feadh Frìoslann a’ dol gu Twitter gus pàirt a gabhail ann an còmhradh nas motha ann am Frìoslannais. Tha iad a’ cleachdadh an taga-hais #Frysk sin a dhèanamh. Tha mi air a bhith ag ionnsachadh abairt no dhà ann am Frìoslannais, ach tha dùil agam cuideachd a bhith a’ toirt abairt no dhà sa Ghàidhlig thuca cuideachd! Bhiodh sin mìorbhaileach!

Tha an cànan seo beagan mar Albais agus ’s e prìomh chànan a bh’ ann an seo gus deireadh an 16mh linn (1598) nuair a thionndaidh cànan na stàit bho Fhrìoslannais gu Duitseach. Ach fiù ’s an-diugh, tha dualchas beairteach an seo a thaobh litreachas na Frìoslannais, agus tha e soilleir dhomh gu bheil na daoine an seo glè mhoiteil air an dualchas litreachas aca.

Abe Brouwer, bàrd is sgrìobhadair (18.09.1901 – 18.03.1985)

Abe Brouwer
Abe Brouwer

Tha sgeulachd beag agam, air an cuspair seo, bhon tùras mu dheireadh a bha mi ann am Friesland. Bha mi ann son a’ chiad thuras an-uiridh, san t-Sultain, agus bha mi glè fhortanach a bhith a’ fuireach anns an aon àite-fuirich mar Marieke Brouwer à Franeker, ’s e nighean-mhic Abe Brouwer a th’ innte.

‘S e bàrd ainmeal a th’ ann an Abe agus chaidh film a dhèanamh air a’ chiad nobhail aige “De Gouden Swipe” (a‘ Chuip òir) a bha air foillseachadh ann an 1941.

‘S e co-là breith aige san t-Sultain agus bha Marieke a’ dol dhachaigh gus cèilidh a dhèanamh air a teaghleach ann am Franeker. Tha i a’ fuireach faisg air Amsterdam an-diugh. ‘S e tè snog a th’ innte agus tha sinn a’ cumail ann an touch.

Sgrìobh Abe nobhailean, bàrdachd agus rosg eile. Rinn e mòran airson a’ chànain. Tha piòs air Wikipedia cuideachd mu a dheidhinn.

Nobhail le Abe Brouwer
Bho nobhail le Abe Brouwer

Sgioba Latha Twitter #Frysk

Tha mi a’ creidsinn gum bi Diardaoin an darna no treas Là Twitter ann am Frìoslann. Bidh mi an sàs anns an sgioba Twitter aig oifisean Afûk ann an Leeuwarden gus sùil a chumail air an taga-hais Frysk agus gus ath-thuitichean no retweets mar a chanas iad a dhèanamh. Tha mi cinnteach gum bi mi ag ionnsachadh bhon sgioba agus gum bi iad a thoirt deagh fhiosrachadh agus eolas thugam a thoir air ais gu Alba.

An uiridh rinn iad bhideo agus tha ùidh agam Vine a chleachdadh an turas seo. ‘S e inneal gu math ùr agamsa ach fheuch mi sin an-dè agus tha e gu math furasta a chleachdadh agus tha na fiomachean eile air an làrach lin gu math inntineach cuideachd. Tha iad na fiolmaichean glè ghoirid.

Cuideachd, an uiridh fhuair Afûk airgead a dhèanamh rannsachadh agus thàing sin gu chrioch ann am Màrt. Chaidh aithisg air sgrìobhadh sa phàipearean an seo agus bha ceann-naidheachd ann a leughadh: “Tha Twitter a’ cumail Frìoslannais beò”.

Nuair a tha daoine a’ faicinn Friòslannais ann an Tuit no post tha na cothroman nas fhearr a bhth a leantainn an còmhradh an am Frioslannais, agus mar sin cumail a chleachdadh an canan. Seo am priomh adhbhar a thòisich Praat Mar Fryske Twitterdei mar phroiseact. ‘S e cothrom a th’ ann air loidhne gus Frioslannais a chleachdadh. ‘S e iomairt glè mhath a th’ ann gu h-àraidh airson daoine nach eil mòran misneach an cànan a chleachdadh anns a’ chiad dol a-mach. A rèir Afûk, tha e fiù ’s nas fhearr nuair a tha riaghaltas, pàrlamaid is daoine ainmeil an sàs san latha gus misneach a thoirt agus a dh’fhàs dhan coimhearsnachd agus an cànan fhèin a bhrosnachadh.

Tha na meadhanan sòisealta cudromach an seo

‘S e subhachas a th’ ann am Fryske Twitterdei de chànan agus aithne-dearbh ann am meadhanan sòisealta. Tha an latha seo a’ toirt cothrom agus misneach do dhaoine a tha beagan  damacraich Frìoslannais a chleachdadh air meadhanan sòisealta gu h-àraidh nuair a chì iad gu bheil daoine ainmeil, companaidhean, riaghaltas agus pàrlamaid an sàs agus a’ gabhail pàirt san subhachasan.

Na h-òganaich agus rannsachadh ùr air cleachdadh de Fhrìoslannais air meadhanan sòisealta

Tha na meadhanan sòisealta rud mòr anns Na Tìrean Ìsle, mar a tha e ann an Alba, ach anns an sgìre seo – Frìoslann far a tha daoine a bruidhinn Frìoslnnais bho thùs, tha e nas cudromaiche. A rèir rannsachadh a rinn charaid agam, Lysbeth aig Fryske Akademy, tha ceithir fhichead sa h ochd deug as a cheud de oigridh a’ cleachdadh na meadhanan sòisealta (98%). Tha ceither fhichead sa sia as a cheud a’cleachdadh Facebook, Trì fichead sa sia deug as a cheud (76%) a’cleachdadh Twitter agus tha cithir fhichead sa coig deug as a cheud (95%) a’ cleachdadh Whats App.

Tha na h-oganaich a’ cleachdadh Frìoslannais air Twitter agus Facebook le fichead sa deich (30%) as a cheud de dhaoine òg agus leth-cheud as a cheud (50%) de oigridh a’ cleachdadh Whatsapp anns a Frìoslannais. Tha na h-oganaich a’cleachdadh Frioslannais air na meadhanan sòisealta nas motha na inbhiche eadar aois trichead and ceithread bliadhna dh’aois.

Là Twitter na Gàidhlig

Latha Twitter na Gàidhlig 01.05.2014
Latha Twitter na Gàidhlig 01.05.2014

Thèid Là Twitter na Gàidhlig air a’chiad latha dhen Chèitean – ann an dà sheachdain. Leugh mi an-dè gum bi Mike Ruiseal pàirt a ghabhail. Tha sin gu math cudromach gu h-àraidh air sgàth gu bheil dìreach ceithir laithean às dèidh ’s e Latha Eòrpa a th’ ann. Tha mi a’ creidsinn gu bheil e gu math samhlaichail, gu h-àraidh nuair a tha mi an seo a’ cuidicheadh an sgioba Twitter Frìoslannais.

Bidh Pàrlamaid na h-Alba agus Alba Aosmhor pàirt a gabhail cuideachd. Bidh Oilthigh Dhùn Èideinn, Lèirsinn agus Sabhal Mòr Ostaig an sàs agus chuala mi bho cuideigein ann an Kuala Lumpar, Malaysia ag ràdh gum bi esan an sàs cuideachd.

‘S e amas an latha seo airson taga hais Gàidhlig a bhith a’ treandadh. Tha mi an dòchas gum biodh sin comasach. ‘S e deagh dhòigh a th’ ann a dhèanamh mothachadh na Gàidhlig anns an àrainneachd Twitter.

Bhiodh e math airson a h-uile duine ag èisteachd pàirt a gabhail san latha seo – fiù ’s na daoine ag ràdh nach eil ùidh aca, aig deireadh an latha, ’s e subhachas na Gàidhlig a th’ ann agus rudeigin spòrs.

Làrach-lìn: http://lanagaidhlig.wordpress.com/ agus #Gàidhlig

‘S e latha brèagha a th’ ann – Gàidhlig a bhi dìreach mar a’ Chuimris is a’ Bheurla, am bi?

Deagh naidheachd! Chuir am BP agam moladh (EDM) don phàrlamaid ann an Lunnain an-dè. Faic sìos! Seo an ceangal: http://www.parliament.uk/edm/2010-12/2822

Early day motion 2822

OFFICIAL STATUS OF THE GAELIC LANGUAGE

That this House notes that the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 established Gaelic as an official language of Scotland; notes, however, that while UK-based agencies responsible to the UK Government recognise Welsh as an official language, the same does not apply to the Gaelic language; and urges the Government to establish Gaelic on equal terms with English and Welsh.

An-drasta, tha cothrom ann dhuibhse a sgriobhadh do am BP agaibh. An urrainn dhuibh lorg is sgrìobhadh am Bull Phàrlamaid agaibh an seo a thoirt taic den mholadh (EDM): http://www.theyworkforyou.com/
Dihaoine 02.03.2012
Sgrìobh Tom Harris MP ‘tweet’ a thaobh moladh do Riaghaltas Bhreatainn:
“As we celebrate St David’s day, we should also celebrate the fact that citizens of Wales are able to choose which language they fill out their application forms for driving licences and passports in because Welsh is recognised throughout the UK as an official language. The same cannot be said for Gaelic, which is recognised in Scotland as an official language but not in the UK, so Scottish citizens cannot fill out their applications for driving licences or passports in any language other than English. May we have an early ministerial statement so that the Government can set out their plans to give Gaelic equal status with Welsh and English, so that in turn Scots native Gaelic speakers can start to fill out such applications in the language of their choice?” Tom Harris (Glasgow South, Labour)

Carson a rinn am BP agam seo?

Sgrìobh mi an litir seo a’ cleachdadh TheyWorkForYou:
___________________________________________________________________________________________

Friday 3 February 2012

Dear Tom Harris,

I read this article today:
http://www.visabureau.com/uk/news/02-02-2012/uk-driving-tests-to-be-restricted-to-english-and-welsh-languages-only.aspx

It brought to light again the fact that Gaelic is not represented at a
UK wide level, yet Welsh is.

Will you support Gaelic to be recognised as an official UK language
just as Welsh is? Perhaps you could raise an early day motion or
similar on my behalf?

Ensuring Gaelic is recognised officially by the UK would generate many
employment opportunities in Scotland as a whole as well as in your own
constituency.

Yours sincerely,

Jamie Wallace

cfb21b131def8e46b350/c89b3f42f46d2e3422eb
(Signed with an electronic signature in accordance with subsection 7(3)
of the Electronic Communications Act 2000.)
____________________________________________________________________________________________

Agus an uair sin, fhuair mi am freagairt seo air 6mh latha an Gearran:

____________________________________________________________________________________________

Dear Mr Wallace,

Thank you for contacting Tom Harris MP.

Gaelic does enjoy full legal status though responsibility now lies with Holyrood rather than Westminster.

In a written answer to the House of Lords on 12 June 2003 (Hansard WA70), Lord Evans of Temple Guiting stated on behalf of the then Labour Government: “The United Kingdom Government ratified the European Charter for Regional or Minority Languages in March 2001. As a signatory to the Charter, the Government have signalled their clear commitment to maintain and promote the use of indigenous minority languages across the United Kingdom, including Gaelic. The Gaelic language has, therefore, official status within the United Kingdom, although the Scottish Executive has devolved responsibility for the development of the language within Scotland.”

In April 2005, the Scottish Parliament unanimously passed the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 which was then given Royal Assent in June 2005. The Act recognises Gaelic as an official language of Scotland, commanding equal respect with English. The Act establishes Bòrd na Gàidhlig as a statutory body and requires the creation of a national plan to provide strategic direction to Gaelic development in Scotland. The Act also provides a framework for the creation of Gaelic language plans by Scottish public authorities. The legislation is designed to promote the use of Gaelic, secure the status of the language and ensure its long-term future.

Kind regards,

Malcolm Cunning

Parliamentary Assistant to Tom Harris MP

____________________________________________________________________________________________

Sgrìobh mi air ais air 9mh latha an Gearran:

____________________________________________________________________________________________

Malcolm,

Thank you for that information, however I already knew of that.

The response still does not address my original query in that Gaelic, although having official status in the UK, is only an official language in Scotland and not the UK. Welsh for example is an official UK language and can be seen and us used in public organisations such as DVLA and DirectGov, Passport Office and other areas which are not devolved to Scotland.

My question therefore for Tom Harris and all Scottish MPs is if they will push for such areas not currently devolved to the Scottish Parliament to embrace the Gaelic language and see its UK status changed to an official UK language. I believe such an amendment can be introduced to the Scotland Bill that is going through just now.

Many thanks,

Jamie Wallace

____________________________________________________________________________________________


Agus fhuair mi an freagairt seo air ais:

____________________________________________________________________________________________

Jamie

Thank you for your email.

Tom was unaware of this problem and thinks that this should be addressed. To that end he will table an EDM in the Commons on the issue.

Hopefully this will raise awareness of the situation and put pressure on the Government to act.

Thanks.

Donald

Donald Campbell
Parliamentary Researcher to Tom Harris MP

____________________________________________________________________________________________

Feumaidh sinn feitheamh a-nis airson taic bho BhP eile agus freagairt bhon riaghaltas! Chì sinn…

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑