Tha ceann goirt orm agus tha leth mo theanga meilichte. Thuirt an dotair, gu bheil (Alexander Graham) Bell’s ‘Palsy’ orm. Chan eil mi cinnteach, agus tha mi an dochas gu bheil i cearr!

Leugh mi mu dheidheinn ’neck and tongue syndrome’ air loidhne agus b’ fhearr leam sin! Gu dearbh, bhiodh nas fhearr nach eil mi tinn!! Chan eil e furasta a chadal agus chan obair ibuprofen no paracetamol gle mhath.

Ma bhios e Bell’s Palsy ma tha, bidh pairilis ann an m’ aodan is amhach agus bidh mo bheul ag aom airson 1 gu 3 miosan no fada! Nach bi e sporsail!!! Tha beagan an t-eagal orm. Gu mi-fhortunach, chan eil leigheis.