Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

BBC

Railidh #GoForItScotland ann an Caerdydd, Cuimrigh

Abair latha soirbheachail an-dè airson Go For it Scotland aig Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh. Chaidh an tachartas air chraoladh air BBC Wales, ITV Wales agus air Sky News.

Clàradh

http://new.livestream.com/IndependenceLive/walesyes

https://www.youtube.com/watch?v=ioNiktaJ9KQ

Òraid a rinn mi

Muinntir na Cuimrigh, a chàirdean,

Chan eil ach còig làithean gus Reifreinn na h-Alba, agus tha mi a’ dèanamh fiughair ri Diardaoin mar 4.3 million luchd-bhòtaidh eile. ‘S e clàr a th’ ann. Chaidh ceithir fichead sa seachd deug as a’ cheud de luchd-bhòtaidh a chlàradh airson na bhòt an àth-sheachdain. Abair thoradh airson ar deamocrasaidh! Tha e fìor a ràdh gu bheil e glè spreòdaich. Tha e doirbh a chadal. Ach tha obair gu leòr a dhèanamh fhathast. Chan eil uair sam bith son a bhith furmailteach ge-tà.

Anns na còig làithean a tha seachad, às dèidh a’ chiad thoradh YouGov, chunnaic sinn an neart aig Westminster, na Meadhanan agus na margaidean, ann am maoim na h-anmoiche . Ach, chuala sinn na h-aon sgeulachdan mìosan air ais.
Tha mi a’ creidsinn gu bheil sinn daoine glic agus gu bheil sinn a’ feitheamh, feitheamh gus Diardaoin a chur crois air a’ phàipeir bhòtaidh. Agus tha mi a’ creidsinn gum bi ar deamocrasaidh soirbheachail Dihaoine.

Chan fhaca sinn gluasad cho mòr is làidir ann an Alba mar an iomairt ‘Bu Chòir’ againn airson neo-eisimeileachd na h-Alba. Thòisich an iomairt seo còrr is dà bhliadhna air ais le stiùireadh bho ‘Bu Chòir Alba’ ach o chionn bliadhna chunnaic sinn atharrachadh far an deach smachd beag air bheag dhan na buidhnean Bu Chòir ionadail agus mu dheireadh thall mu mhìos no dhà air ais dhan na phoblach gu lèir. Sin am smachd agus an cumhachd nach toil Westminster agus a meadhanan no na margaidean idir. Chan fhaca mi uair ann an eachdraidh na h-Alba nuair a bhios cumhachd mar sinn aig a’ phoblach. Mar sin, chanainn gum bu chòir do dh’ Alba an cumhachd agus smachd a chumail agus gus sin a dhèanamh feumaidh sinn Bu Chòir bhòtadh.

Agus tha sibh fhèin a’ cluich pàirt mòr ann an gluasad seo cuideachd. Tha nàiseanan agus dùthchannan eadar-nàiseanta mar Chuimrigh a’ coimhead oirnn le ùidh. Tha sinn taingeil gu tachartasan mar seo an-diugh agus bha an tachartas mòra ann am Barcelona an seachdain seo feumail. Chanainn siuthadaibh do Chatalòinia; agus chanainn dall oirbh do Bhreatnaich, a’ Chòrn agus nàiseanan eile.

Tha am brìgh agaibh uile cho cudromach. Agus nuair a bhios an àm ceart agaibh fhèin, bidh sinne ann còmhla ruinn a chuideachadh. Tha e soilleir gu bheil sinn ag obair math ann an co-obrachadh mar sgioba eadar-nàiseanta.

Tapadh leibh Go for it Scotland agus tapadh leibh sibhse, muinntir na Cuimrigh.

Cuimrigh, gabh an cothrom, dèan plana airson neo-eisimeileachd na Cuimrigh, bruidhinn ris a h-uile duine sna bàiltean agus cleachd an gluasad sòisealta a tha againn an-dràsta.

Cho fad ’s a tha Westminster ann am breislich, gun plana èifeachdach airson an t-àm ri teachd, tha mi cinnteach gum bi mòran cothroman a tighinn thugaibh.

Gabh an cothrom, a chàirdean. Dall oirbh!

Ie i’r Cuimrigh.

 

Dealbhan a rinn mi

Na Meadhanan agus Na Geamannan Parailimpeach

Seo a’ chiad pìos obair-dachaigh a rinn mi sa chlas sgrìobhadh agam am-bliadhna. Ma tha beachd sam bith air sin bhiodh e math a chluintinn bhuat.


Na Geamannan Parailimpeach[1]
Na Meadhanan
Cha do choimhead mi na geamaichean seo ach chunnaic mi na Geamannan Oilimpeach. Chunnaic mi fosgladh nan Geamannan Parailimpeach ach bha cus sanasan-reic ann air mo shon. Nuair a bha mi a’ smaointinn air sin, thàinig e a-steach orm nach eil na Geamannan Parailimpeach aig an aon ìre mar na Geamannan Oilimpeach. Gun teagamh, bha iad ann an clas ìochdarach agus chan eil sin math gu h-àraid a thaobh co-ionnannachd!
Cha do leugh mi mòran a thaobh a’ chuspair seo sa Ghàidhlig. Anns an iris làithreach de Chothrom, leugh mi pìos beag anns an ro-ràdh le DJ aig Clì Gàidhlig – ach bha e ag ràdh gu bheil na planaichean Gàidhlig ann an Alba mòran nas cudromaiche! Cha robh alt sam bith air a sgrìobhadh le Naidheachdan BBC; no ann am blog politigeach aig Niall O’ Gallagher; no fiù ’s ann am blogaichean Gàidhlig eile air an eadar-lìon.
Cha chuala mi mòran air an radio no air an telebhisean sa Ghàidhlig mu na geamannan seo. Chuala mi dìreach dà phrògram aig Coinneach MacÌomhair air Radio nan Gàidheal agus bha e bruidhinn mu na tachartasan seo [2].Bhruidhinn Coinneach mu na Geamannan Parailimpeach air ceathramh is siathamh an t-Sultain airson cairteal uair gach àm. Leth uair gu lèir, agus bha Coinneach ann an Lunnainn aig a’ Phàirc Oilimpeach airson aon gu trì seachdain! Nam bheachdsa, cha robh sin gu leòr.
Dealbh: Còir Lethbhreac  a’ Chrùin

A thaobh nam meadhanan Gàidhlig, shaoilinn gum bhiodh e nas fhèarr mòran Gàidhlig a chleachdadh ann an aithrisean mu tachartasan mòra eadar-nàiseanta. Tha mi a’ smaointinn gu bheil seo gu math cumhang a thaobh leasachadh na Gàidhlig anns an fharsaingeachd. Tha na meadhanan Gàidhlig gu math leisg a thaobh naidheachd is tachartasan a tha a’ tachairt air feadh Alba, na Roinn Eòrpa ’s an t-saoghal. Carson nach robh prògraman sònraichte ann mar ‘Trusadh’ no Eòrpa mu na geamaichean seo? Bha fhios againn fad ceithir bliadhna gun tigeadh iad gu Lunnainn! Bha Lunnainn 2012 na deagh cothrom a chleachdadh Gàidhlig agus a tharraing tòrr luchd-amhairc chun a’ chànain ach mar as àbhaist cha do bhuain buidhnean Gàidhlig maorach fhad is a bha an tràigh ann. Mo nàire orrasan!


[2] 04/09/12– Aithris air na Geamannan Parailimpeach ann an Lunnainn còmhla ri Iain Macleòid, beatha Sun Myung Moon agus beachd air cò a bu chòir a-dhol na àite agus dè na dùbhlain a tha aig clann a tha ciorramach a tha ri spòrs; 06/09/2012–  A’ cuimhneachadh air prògraman Telebhisean as na h-ochdadan, aithris bho na Geamannan Parailimpeach ann an Lunnainn còmhla ri Iain Macleòid, Chrissie Lawson a’ toirt iomradh air na h-Albannaich a rinn dachaigh anns an Abhainn Dhearg ann an Canada agus an t-seachdain seo se Niall Iain Dòmhnallach a bhios a’ rannsachadh Tasglann Phàipearan Naidheachd Bhreatainn.

BBC Alba an-de

Chaidh mi dhan choinneamh aig a’ BhBC a-raoir ri buill aig Glasgow’s Gaelic Meetup. Rinn sibh deuchainn air larach-lin ur ‘learngaelic.net’. Chlaradh iad e cuideachd is rinn sinn voxpox!

Faigh bloga air Wordpress.com.

Suas ↑