Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

Ball-Pàrlamaid

#Gàidhlig agus Bancadh anns an RA

Ged a tha e math gu bheil ùidh aig daoine eile ann an cuisean na Gàidhlig eile mar fhoghlam, tha ùidh agamsa ann an cleachdadh na Gàidhlig ann an gnothachas agus gnìomhachais.

Tha cleachdadh na Gàidhlig ann am bancadh a’ fas nas miosa. Mar eisimpleir, chan eil e comasach Gàidhlig a cleachdadh air na seirbheisean air loidhne aca. Tha an aon rud a’ tachairt anns a’ Chuimrigh.

Tha seo a’ leantainn bho litir a sgrìobh mi don Choimisean Mhic a’ Ghobhainn.

Seo litir a sgrìobh mi an-diugh don Bhall Pàrlamaid agam:

Dear Stewart McDonald MP,

I would like to point your attention to this statement from the Welsh
Language Commissioner in May as it follows on from our conversation
earlier last month in Pollokshaws Library:

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/english/news/Pages/Following-a-decline,-Commissioner-recommends-a-way-ahead-for-banks.aspx

The Scottish Parliament, as you are aware, does not have full power
over banking and finance which is why I am bringing this to your
attention.

Could you have a read of the report as it will give an understanding or
at least a starting point of how banks can ensure Welsh language use
across their branches; and equally an understanding of how the same
could be replicated in Scotland to ensure Scottish Gaelic is promoted
and given equal parity with English and Welsh.

As you may already be aware, after discussions I had with your
predecessor, Tom Harris, he helped to bring about similar awareness a
couple of years ago in an Early Day Motion brought to the House on St
David’s Day.

For too long Westminster has passed over Gaelic language policy and
always refers the language to the Scottish Parliament. However, the
Scottish Parliament can only legislate on devolved issues.

As Gaelic is more than a language and a way of existing/being/living
across the UK (and beyond), it is only too right that the Gaelic
language (and all other indigenous languages of the UK) be considered
at all stages of legislating in Westminster, especially when dealing
with non-devolved issues.

Yours sincerely,

Jamie Wallace

9721bf51f1b4f3ca20e3/ef0d3608d0d1137fa284
(Signed with an electronic signature in accordance with subsection 7(3)
of the Electronic Communications Act 2000.)

Coinneamh mun a’ Ghàidhlig agus Coimisean Mhic a’ Ghobhainn

Bha coinneamh agam sa mhadainn leis a’ BhP agam, Tom Harris, mu Gàidhlig agus Coimisean Mhic a’ Ghobhainn. Bha Dòmhnall Caimbeul a neach-rannsachaidh aige is neach-rannsachaidh eile ann cuideachd. Chaidh an coinneamh seachad ceart gu leòr agus tha e ag èisteachd fhathast. Tha an dòras fhathast fosgailte.

Thuirt e gu bheil esan a’ bruidhinn “Breatannach” ach bha mi soilleir dha gun robh mi ann dìreach a bhruidhinn air Gàidhlig ann an co-theacsa eaconomaich agus sòisealta; agus cha robh mi ann a bhruidhinn air  dearbh-aithne – tha an comhnaidh cothroman ann sin a dhèanamh. Bha mi airson slighe air adhart lorg. Thurt mi ge-tà gun robh eagal orm air ro-innleachd aig a’ Phartaidh Labaraich a bhith na “One Nation State” oir tha e gu math bagrach do na cultaran is cànain againn san RA.

Cha robh fios aige air a’ Chòirn agus mhìnich mi gu bheil aithneachadh aca gu bheil iad an nàisean oifigeil a-nis. Bha iongantas air agus cha robh e a’ coimhead toilichte le sin.

Thuirt mi cuideachd ged a tha Cuimris gu math làidir san RA (misneach is cothroman gus Cuimris a chleachdadh), tha Cuimris gu math lag an-dràsta ann an comais le mion-cànain eile san Roinn Eòrpa; agus mar sin bu chòir do chothroman a bhith ann gus ar mìon-chànain a leaschadh air feadh an RA .

Bhruidhinn mi air ciamar a bhiodh e nas fhèarr ma bhios cùmhachdan cosnaidh againn. Mhìnich mi gu bheil adhartais math againn aig ìre a’ bhun-sgoil ach às dèidh na sgoile chan eil mòran cothroman ann an-diugh aig na sgoilearan a bhith a’ cleachdadh na sgìlean cànain ann an companaidh aca-fhèin an àite a’ dol a dh’obair airson companaidh eile no a’ dol air creideasan uile-choitcheann. Tha cothroman ann co-dhiu ann am foghlam, leasachadh agus craoladh.

Ann an co-theacsa na RA, bhiodh e math cothroman ann an Gàidhlig a chleachdadh ann an àite sam bith agus chan eil dìreach ann an Alba oir tha mòran duine aig a bheil Gàidhlig a’ fuireach ann am bàiltean eile taobh a-muigh Alba san RA dìreach mar a tha muinntir na Cuimrigh a’ fuireach ann an Alba. Tha feum ann fhathast airson urram co-ionnann aig Ìre RA airson Gàidhlig gu h-àraidh ann an comais leis a’ Chuimris – agus fiù ’s sa chuis nuair a tha mòran cùmhachdan a’ tighinn do dh’Alba.

Leis na cùmhachdan sin, bhiodh na cothroman (sòisealta) fad nas motha agus nas fhèarr; agus san t-àm ri teachd bhiodh e comasach a dh’fuirich aig an taigh no faisg, an àite a bhith a’ siubhal do àitchichean eile airson obair, mar eisimpleir, gu Lunnainn. Bhiodh cothroman ann airson buidhinn poblach mar DWP a chleachdadh an lìonra aca gus cothroman obrach is tàilleabhachdan a chur air adhart far a bheil Gàidhlig feumail no far a bheil miann ann son a’ chànain. Agus far am bi na cùmhachdan aig an DWP a’ tighinn gu Alba, feumaidh Gàidhlig a bhith an sàs ann an siostam/instituid/Roinn ùr airson Alba.

Thuirt mi gu bheil fòcas laidir an-diugh air roinn na foghlaim is craoladh, agus leis na cùmhachdan cosnaidh bhiodh cothrom an uair sin a chur iomairtean air dòigh a bhiodh an sàs ann am beatha sòiseo-eaconomach; agus bhruidhinn mi air Cairt Eòrpach nam Mion-Chànan mar tùs de bheachdan airson reachdas. Thuirt mi nach eil cothroman ann an ospadalan, ostailean is taighean-cùraim na Stàid (RA) an-diugh gus Gàidhlig a chleachdadh, fiù ’s ann an Lunnainn far a bheil Gàidheal is luchd-labhairt na Gàidhlig a’ fuireach is ag obair.

Bha mi ag ràdh cuideachd gum biodh e nas fhèarr ma tèid dleastanas airson craolaidh againn cuideachd. Thuirt mi gum biodh e nas fhèarr ma bhiodh sin a’ chuis airson Alba gu lèir agus chan eil dìreach airson seirbheisein na Gàidhlig.

Tha e airson ‘cnac na cùise’ fhaighinn, rudeigin cruadh a bhiodh math a dhol air adhart mar atharrachadh do an ath Achd na h-Alba. Thuirt e gu bheil dè sgrìobh mi bha gu math dà-sheaghach. Tha e ag iarraidh beachdan air poileasaidhean. Tha e ag iarraidh tairgse (laidir) far am bi e comasach ga chleachdadh ann an Taigh nan Cumantan.

Bidh e a’ sgrìobhadh air ais thugam ann an greis, agus thuirt e gum bidh e a’ bruidhinn ri Rhoda NicDhomnaill agus a’ dèanamh fiosrachadh coitcheann airson slìghe air adhart fhaighinn. Thuirt e ma bhios beachdan eile agam a leigeil fios thuige.

Ma tha beachdan eile aig duine sam bith a dhol air adhart le sin sgrìobh post-d/teachdaireachd thugam.

Cha do bhruidhinn mi air Còraichean a’ Chinne-Daonna no na còraichean sòisealta a thighinn bhon Roinn Eòrpa.

‘S e latha brèagha a th’ ann – Gàidhlig a bhi dìreach mar a’ Chuimris is a’ Bheurla, am bi?

Deagh naidheachd! Chuir am BP agam moladh (EDM) don phàrlamaid ann an Lunnain an-dè. Faic sìos! Seo an ceangal: http://www.parliament.uk/edm/2010-12/2822

Early day motion 2822

OFFICIAL STATUS OF THE GAELIC LANGUAGE

That this House notes that the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 established Gaelic as an official language of Scotland; notes, however, that while UK-based agencies responsible to the UK Government recognise Welsh as an official language, the same does not apply to the Gaelic language; and urges the Government to establish Gaelic on equal terms with English and Welsh.

An-drasta, tha cothrom ann dhuibhse a sgriobhadh do am BP agaibh. An urrainn dhuibh lorg is sgrìobhadh am Bull Phàrlamaid agaibh an seo a thoirt taic den mholadh (EDM): http://www.theyworkforyou.com/
Dihaoine 02.03.2012
Sgrìobh Tom Harris MP ‘tweet’ a thaobh moladh do Riaghaltas Bhreatainn:
“As we celebrate St David’s day, we should also celebrate the fact that citizens of Wales are able to choose which language they fill out their application forms for driving licences and passports in because Welsh is recognised throughout the UK as an official language. The same cannot be said for Gaelic, which is recognised in Scotland as an official language but not in the UK, so Scottish citizens cannot fill out their applications for driving licences or passports in any language other than English. May we have an early ministerial statement so that the Government can set out their plans to give Gaelic equal status with Welsh and English, so that in turn Scots native Gaelic speakers can start to fill out such applications in the language of their choice?” Tom Harris (Glasgow South, Labour)

Carson a rinn am BP agam seo?

Sgrìobh mi an litir seo a’ cleachdadh TheyWorkForYou:
___________________________________________________________________________________________

Friday 3 February 2012

Dear Tom Harris,

I read this article today:
http://www.visabureau.com/uk/news/02-02-2012/uk-driving-tests-to-be-restricted-to-english-and-welsh-languages-only.aspx

It brought to light again the fact that Gaelic is not represented at a
UK wide level, yet Welsh is.

Will you support Gaelic to be recognised as an official UK language
just as Welsh is? Perhaps you could raise an early day motion or
similar on my behalf?

Ensuring Gaelic is recognised officially by the UK would generate many
employment opportunities in Scotland as a whole as well as in your own
constituency.

Yours sincerely,

Jamie Wallace

cfb21b131def8e46b350/c89b3f42f46d2e3422eb
(Signed with an electronic signature in accordance with subsection 7(3)
of the Electronic Communications Act 2000.)
____________________________________________________________________________________________

Agus an uair sin, fhuair mi am freagairt seo air 6mh latha an Gearran:

____________________________________________________________________________________________

Dear Mr Wallace,

Thank you for contacting Tom Harris MP.

Gaelic does enjoy full legal status though responsibility now lies with Holyrood rather than Westminster.

In a written answer to the House of Lords on 12 June 2003 (Hansard WA70), Lord Evans of Temple Guiting stated on behalf of the then Labour Government: “The United Kingdom Government ratified the European Charter for Regional or Minority Languages in March 2001. As a signatory to the Charter, the Government have signalled their clear commitment to maintain and promote the use of indigenous minority languages across the United Kingdom, including Gaelic. The Gaelic language has, therefore, official status within the United Kingdom, although the Scottish Executive has devolved responsibility for the development of the language within Scotland.”

In April 2005, the Scottish Parliament unanimously passed the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 which was then given Royal Assent in June 2005. The Act recognises Gaelic as an official language of Scotland, commanding equal respect with English. The Act establishes Bòrd na Gàidhlig as a statutory body and requires the creation of a national plan to provide strategic direction to Gaelic development in Scotland. The Act also provides a framework for the creation of Gaelic language plans by Scottish public authorities. The legislation is designed to promote the use of Gaelic, secure the status of the language and ensure its long-term future.

Kind regards,

Malcolm Cunning

Parliamentary Assistant to Tom Harris MP

____________________________________________________________________________________________

Sgrìobh mi air ais air 9mh latha an Gearran:

____________________________________________________________________________________________

Malcolm,

Thank you for that information, however I already knew of that.

The response still does not address my original query in that Gaelic, although having official status in the UK, is only an official language in Scotland and not the UK. Welsh for example is an official UK language and can be seen and us used in public organisations such as DVLA and DirectGov, Passport Office and other areas which are not devolved to Scotland.

My question therefore for Tom Harris and all Scottish MPs is if they will push for such areas not currently devolved to the Scottish Parliament to embrace the Gaelic language and see its UK status changed to an official UK language. I believe such an amendment can be introduced to the Scotland Bill that is going through just now.

Many thanks,

Jamie Wallace

____________________________________________________________________________________________


Agus fhuair mi an freagairt seo air ais:

____________________________________________________________________________________________

Jamie

Thank you for your email.

Tom was unaware of this problem and thinks that this should be addressed. To that end he will table an EDM in the Commons on the issue.

Hopefully this will raise awareness of the situation and put pressure on the Government to act.

Thanks.

Donald

Donald Campbell
Parliamentary Researcher to Tom Harris MP

____________________________________________________________________________________________

Feumaidh sinn feitheamh a-nis airson taic bho BhP eile agus freagairt bhon riaghaltas! Chì sinn…

Faigh bloga air Wordpress.com.

Suas ↑