Rinn sinn turas gu:

Tursachan Chalanais;
Dun Charlabhaigh;
Ionad na seann Sgoil, Siabost;
Taighean Dubh nan Gearrannan;
Ionad Tionnsgain aig Harris Tweed; agus
Taigh Dubh Arnoil.

Chunnaic sinn an Whalebone Arch ach cha robh uair sam bith a dh’fhaicinn an t-sean muile lochlannoch.