Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

roinn-seòrsa

alba

Freagairt do Comisean Mhic a’ Ghobhainn

Sgrìobh mi greis air ais mun Chomisean Mhic a’ Ghobhainn agus chuir mi freagairt a-steach don a’ Chomisean. Nochdadh alt le Alasdair Caimbeul anns an Albannais Disathairne, 29.11.14, air molaidhean a chaidh a-steach bho bhuidnean mar Bòrd na Gàidhlig, OFCOM agus Yes Alba. Bha mi air ainmeachadh san darna roinn mu dheireadh. Sgrìobh Alasdair:

“Bha cuid a dhaoine ag iarraidh gun tigeadh atharrachadh nas motha bileach air seasamh na Gàidhlig san RA. Chuir Seumas Uallas à Glaschu freagairt gu Comisean Mhic a’ Ghobhainn far an robh e ag iarraidh gun toireadh Riaghaltas Bhreatainn agus Riaghaltas na h-Alba barrachd aire do Chairt Eòrpach nan Cànan Roinneil no nam Mìon-Chànan, agus gum biodh barrachd cothroman ann Gàidhlig a chleachdadh ann an diofar raointean de ’r beatha.”

smith-comm-scotsman-cut

 

Seo am freagairt a chuir mi a-steach (sa bheurla):

 

Lord Smith,

Gàidhlig in the UK

I would like to add to the comments you have already received regarding devolving powers to include recognition for Gaelic status. My comments are based on a discussion I have already had with Tom Harris MP a few weeks ago which I had based on Article 13 of the European Charter for Regional or Minority Languages. It was Mr Harris that raised the EDM #2822 on St. David’s Day 2012 in the House of Commons following an enquiry by myself as his constituent.

In Part III, Article 13 of this Charter, there is a list of provisions under the Charter which have not been accepted by either the UK or Scottish Government. They relate to Social and Economic Life of minority language speakers (and learners). They are:

b) ­ to prohibit the insertion in internal regulations of companies and private documents of any clauses excluding or restricting the use of Scottish­ Gaelic, at least between users of Scottish­ Gaelic;

d) ­ to facilitate and/or encourage the use of Scottish­ Gaelic by means other than those specified in the above sub ­paragraphs. With regard to economic and social activities, the United Kingdom undertakes, in so far as the public authorities are competent, within the territory in which Scottish­ Gaelic is used, and as far as this is reasonably possible:

a) to include in its financial and banking regulations provisions which allow, by means of procedures compatible with commercial practice, the use of Scottish­ Gaelic in drawing up payment orders (cheques, drafts, etc.) or other financial documents, or, where appropriate, to ensure the implementation of such provisions;

b) in the economic and social sectors directly under its control (public sector), to organise activities to promote the use of Scottish­ Gaelic;

c) to ensure that social care facilities such as hospitals, retirement homes and hostels offer the possibility of receiving and treating in Scottish­ Gaelic persons using Scottish­ Gaelic who are in need of care on grounds of ill­ health, old age or for other reasons;

d) to ensure by appropriate means that safety instructions are also drawn up in Scottish­ Gaelic;

e) to arrange for information provided by the competent public authorities concerning the rights of consumers to be made available in Scottish­ Gaelic.

Consumer rights, banking and financial services, health and safety are all matters that matter equally to the Gaelic learner and speaker. It is now the right time for the UK to accept these measures and provide for them under the Charter. The conditions are right today to grow industry by using the Gaelic language in more and more businesses.

In setting up my current business, I choose to use Gaelic as the main language, however UK policies make this a difficult thing to do. For example, it’s difficult to bank in my main business language ­ especially for business banking ­ I bank with the Bank of Scotland who has most of its offices outside of Scotland and most of its employees have no knowledge of the Gàidhlig language. As my business expands, I would like to be able to communicate with Companies House in Gaelic, with HMRC in Gaelic, with motor and other insurance providers in the first language of my comapany. I would also like to post job adverts written in Gaelic on the DWP website. It is the Gaelic language which will give my business the strength to succeed, and I would hope that any government that benefits from taxes I pay would invest in my business by producing policies that will encourage and help my business to grow in the future as well as encourage the economic and social growth of the Gaelic language in Scotland and across the UK as a family of devolved nations.

Currently funding for the Gaelic is perceived by Westminster MPs to lie with the Scottish Government. They fail to see or understand ­ or unwilling to see or understand ­ that funding for the Gaelic language can only relate to the devolved issues. Gàidhlig is not a subject but a distinct culture and way of life as well as a language.

On a final note, I must add that the “family of nations” that some politicians like to remind us of should be thriving to develop and embrace all of our natural cultural differences instead of trying to force a synthetic Westminster politics ‘one nation’ idea of where we cater more for the languages from outside the island than our own indigenous languages from within.

Le deagh dhùrachdan,

Seumaidh

#LathaBuChòirOir… #YesBecauseDay #GoForItScotland

Baintighearna Alba! (Lady Alba)
Baintighearna Alba! (Lady Alba)

“Tha mi ag ràdh ‘Bu Chòir’ oir tha mi a’ fuireach ann an dùthaich gun dleastanas gu lèir airson na muinntir. Tha mi ag iarraidh fèin-riaghladh na h-Alba. Chan eil ar Pàrlamaid na h-Alba sàbhailte fo chumhachd is smachd aig Westminster. Tha mi ag iarraidh Alba gun Trident is armachdan niùclasach far nach eil bancaichean-bìdh sam bith.”

Railidh #GoForItScotland ann an Caerdydd, Cuimrigh

Abair latha soirbheachail an-dè airson Go For it Scotland aig Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh. Chaidh an tachartas air chraoladh air BBC Wales, ITV Wales agus air Sky News.

Clàradh

http://new.livestream.com/IndependenceLive/walesyes

https://www.youtube.com/watch?v=ioNiktaJ9KQ

Òraid a rinn mi

Muinntir na Cuimrigh, a chàirdean,

Chan eil ach còig làithean gus Reifreinn na h-Alba, agus tha mi a’ dèanamh fiughair ri Diardaoin mar 4.3 million luchd-bhòtaidh eile. ‘S e clàr a th’ ann. Chaidh ceithir fichead sa seachd deug as a’ cheud de luchd-bhòtaidh a chlàradh airson na bhòt an àth-sheachdain. Abair thoradh airson ar deamocrasaidh! Tha e fìor a ràdh gu bheil e glè spreòdaich. Tha e doirbh a chadal. Ach tha obair gu leòr a dhèanamh fhathast. Chan eil uair sam bith son a bhith furmailteach ge-tà.

Anns na còig làithean a tha seachad, às dèidh a’ chiad thoradh YouGov, chunnaic sinn an neart aig Westminster, na Meadhanan agus na margaidean, ann am maoim na h-anmoiche . Ach, chuala sinn na h-aon sgeulachdan mìosan air ais.
Tha mi a’ creidsinn gu bheil sinn daoine glic agus gu bheil sinn a’ feitheamh, feitheamh gus Diardaoin a chur crois air a’ phàipeir bhòtaidh. Agus tha mi a’ creidsinn gum bi ar deamocrasaidh soirbheachail Dihaoine.

Chan fhaca sinn gluasad cho mòr is làidir ann an Alba mar an iomairt ‘Bu Chòir’ againn airson neo-eisimeileachd na h-Alba. Thòisich an iomairt seo còrr is dà bhliadhna air ais le stiùireadh bho ‘Bu Chòir Alba’ ach o chionn bliadhna chunnaic sinn atharrachadh far an deach smachd beag air bheag dhan na buidhnean Bu Chòir ionadail agus mu dheireadh thall mu mhìos no dhà air ais dhan na phoblach gu lèir. Sin am smachd agus an cumhachd nach toil Westminster agus a meadhanan no na margaidean idir. Chan fhaca mi uair ann an eachdraidh na h-Alba nuair a bhios cumhachd mar sinn aig a’ phoblach. Mar sin, chanainn gum bu chòir do dh’ Alba an cumhachd agus smachd a chumail agus gus sin a dhèanamh feumaidh sinn Bu Chòir bhòtadh.

Agus tha sibh fhèin a’ cluich pàirt mòr ann an gluasad seo cuideachd. Tha nàiseanan agus dùthchannan eadar-nàiseanta mar Chuimrigh a’ coimhead oirnn le ùidh. Tha sinn taingeil gu tachartasan mar seo an-diugh agus bha an tachartas mòra ann am Barcelona an seachdain seo feumail. Chanainn siuthadaibh do Chatalòinia; agus chanainn dall oirbh do Bhreatnaich, a’ Chòrn agus nàiseanan eile.

Tha am brìgh agaibh uile cho cudromach. Agus nuair a bhios an àm ceart agaibh fhèin, bidh sinne ann còmhla ruinn a chuideachadh. Tha e soilleir gu bheil sinn ag obair math ann an co-obrachadh mar sgioba eadar-nàiseanta.

Tapadh leibh Go for it Scotland agus tapadh leibh sibhse, muinntir na Cuimrigh.

Cuimrigh, gabh an cothrom, dèan plana airson neo-eisimeileachd na Cuimrigh, bruidhinn ris a h-uile duine sna bàiltean agus cleachd an gluasad sòisealta a tha againn an-dràsta.

Cho fad ’s a tha Westminster ann am breislich, gun plana èifeachdach airson an t-àm ri teachd, tha mi cinnteach gum bi mòran cothroman a tighinn thugaibh.

Gabh an cothrom, a chàirdean. Dall oirbh!

Ie i’r Cuimrigh.

 

Dealbhan a rinn mi

Cuimrigh airson Alba Neo-Eisimeileach

Cymru’n Cefnogi Annibyniaeth i’r Alban – IE /-/ Cuimrigh a’ cuir taic do Neo-Eisimeileachd na h-Alba – Bu Chòir

Tha mi a’ siubhal sìos gu Caerdydd a-nochd gus pàirt a ghabhail aig tachartas taobh a-muigh Seanadh Nàiseanta na Cuimrigh feasgar a-màireach. Cha robh mi riamh an sin no fiù ’s ann an Caerdydd, agus tha mi a’ coimhead air adhart beagan ’sightseeing’ a dhèanamh agus òraid a dhèanamh.

Bidh mòran luchd-labhairt eile ann còmhla rium:

  •  Leanne Wood AM (Ceannard, Plaid Cymru – Pàrtaidh Nàiseanta na Cuimrigh)
  • Ray Davies (Comh., Làbarach)
  • Pippa Bartolotti (Ceannard, Plaid Werdd – Pàrtaidh Uaine na Cuimrigh)
  • Amy Kitcher (Comh., Na Libearalaich Dheamocratach)
  • Jamie Wallace (Ball, Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba agus neach-labhairt na Gàidhlig)
  • Andrew Redmond Barr (National Collective)
  • Robin Crag Farrar (Cymdeithas yr Iaith)
  • Iestyn ap Rhobert (Ewch Amdani Alba / Go For It Scotland)
  • Pol Wong (Neach-iomairt)
  • Armon Gwilym + Harriet Protheroe-Davis (Litrichean de thaic bho Alba).

Bidh an tachartas seo a’ tòiseachadh mu 2f agus tha dùil agam cuideachd gum bi mi a’ bruidhinn air an reidio tràth sa mhadainn air Good Morning Wales mu 0830.

Bile an Reifreinn agus cleachdadh na Gàidhlig – Gairm fianais

Diardaoin, 21.03.2013. Seo an latha a chur Nichola Sturgeon ainm ri Bile an Reifreinn. ‘S e ceum mòr  air adhart gu dearbh, ach chan e lagh a th’ ann am bile seo fhathast ge-tà!

Tha Comataidh Bile Reifreinn (Alba) aig Pàrlamaid na h-Alba ris a bheil e an urra sgrùdadh a dhèanamh air an reachdas gus reifreann air neo-eisimeileachd a chumail ag iarraidh fianais mun Bhile.


Ma tha beachd agaibh air an cuspair seo, seo cothrom dhut! Tha an comataidh seo a’ sireadh bheachdan air a’ Bhile an-dràsda gus an 6mh latha dhen Ògmhios 2013.

Bhiodh e math fianais sgrìobhte ann an Gàidhlig fhaicinn. Agus gu h-araid a leughadh beachdan air cleachdadh na Gàidhlig airson na Reifreinn an ath bhliadhna.

Leugh mi na beachdan aig Art Cormack air Facebook. Thuirt e:

 “Bha mi caran leisg a dhol an sàs san deasbad seo ach tha mi den bheachd gur e gnothach cudromach a th’ ann don Ghàidhlig agus còirichean nan Gàidheal “. Sgrìobh e na litreachan an seo: https://dl.dropbox.com/u/5730322/GaelicReferendum.pdf

Tha mi eadar dà bharail. Bu chòir Gàidhlig a bhith cleachdadh ann an taghaidhean coitcheann, ach tha mi nam bheachd gum bi e nas fhearr sin a toiseachach le Riaghaltas ùr is neo-eisimleach. Tha eagal orm gun call sinn bhòtan airson neo-eisimleachd na h-Alba sa Galltachd. Ach air taobh eile, tha fios agam, a-rèir suirbhidh air bheachdan naiseanta, faisg air dà bhliadhna air ais, gu bheil taic ann airson Gàidhlig bhon a’ mhòr-chuid na poblach, agus ’s dòcha, bu chòir sinn Gàidhlig chleachdadh. Tha e doirbh dhomh a’ c uir romhad! ‘S docha bidh mi nas soilleir a-maireach is Didomhnaich às dèidh cothrom a bhruidhinn ri muinntir ann an Inbhir Nis.

Tùsan: 

Dùn Èideann: Caismeachd is Railidh airson Neo-eisimeileachd na h-Alba 2012

Fhuair mi liofta a Glaschu bho an t-Eilean Sgìtheanach (tapadh leibh do Mharcas, a mhàthair is Bernadette!). Bha mi ann an Glaschu aig 6f agus choinneach mi neach-obrach aig Cànain airson greiseag mus do dh’fhalbh mi air an trèana.  Chunnaic mi sin:
Sanas-reic airson Seachdain nam Meadhanan Sòisealta Ghlaschu
Ràinig mi ann an Dùn Èideann oidhche Haoine. Bha mi a’ fuireach aig an ostail seo faisg air Sràid a’ Phrionnsa. Tha ‘Fàilte gu Alba’ sgrìobhte air a’ bhalla! 
Fàilte gu Alba!
An ath latha choisich mi do Na Faichean air slighe na chaismeachd. Cheannaich mi lòn mus do ràinig mi ann.
Tha na Geamaichean air criochadhadh; tha iomairt airson neo-eisimeileachd air toiseachadh
Bha mi nam stiùbhard agus choinnich mi an cèile agam. Bha sinn ann an Sgioba 2. Bha sinn aig toiseach an caiseameachd.
Mi-fhèin agus Morgwn
Chunnaic mi caraidean bho Ghlaschu is Dùn Dè
Seo Friseal!

Seo Màrtainn, a charaid agus mi-fhèin
Dealbhain a’ chaismeachd a’ dol do Garraidhean a’ Phrionnsa:

Dealbhain na rallaidh:

Chuannaic mi seo aig a’ bhuird aig CND na h-Alba

Agus choinnich mi luchd-poileatigs cuideachd!

 Ailig Salmond, BPA 

Coinneach MacAskill, BPA
Linda Fabiani, BPA
 Angus MacDonald, BPA
Derek Mackay, MSP
Dealbhain eile:

 Luchd-taice bho Venice:

Mi-fhèin còmhla ri còmhlan-ciuil Clanadonia:
www.clanadonia.co.uk
‘S fhèarr leam an dealbh sin. Faic seo air Facebook.Thug mi e mu 4f nuair a bha mi a’ bruidhinn anns a’ Ghàidhlig leatha agus dà nighean eile. Bha mi cho toilichte Gàidhlig fhaicinn agus chluintinn aig an rallaidh. Nam bheachdsa, tha Gàidhlig pàirt mòr a chluich ann an Alba neo-eisimeileach. ‘S math a rinn thu, a Chatriona! Dìreach sgoinneil! 

Catriona Young às an t-Òban

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑