podium

Thòisich mi ag obair aig na Geamannan Co-Fhlaitheas anns a’ Chèitein, là no dhà mus d’ rinn mi deuchainnean aig Oilthigh.