Social Media Alba ®

Òraid: An e an t-àm ceart Gàidhlig a thoirt dhan teaghlach nan cànain Twitter?

Rinn Seumaidh Uallas, oileanach aig Oilthigh Ghlaschu, òraid feasgar Disathairne aig co-labhairt Comann Oileanaich na Ceiltis ann an Aberystwyth. Sin a’ chiad thuras a rinn e òraid air pàipear a sgrìobh e. Bha eagal air seachdain no dhà air ais ach às dèidh greis fhuair e mòran misneach, gu h-àraidh gu bheil e a’ fàs nas eòlaiche air an cuspair seo anns an raoin aige a tha gu math ùr anns an raoin nas motha aig Ceiltis. Bha mòran ùidh anns an cuspair seo – tòrr ceistan aig deireadh na h-òraide. Chaidh an t-òraid beò air loidhne agus bi clàradh a’ dol suas air làrach-lìn Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Thèid am pàipear a fhoillseachadh ann an co-chruinneachadh.

View original post