Chuir mi lethbhreac de athchuinge  an aghaidh lagh na glaise-guib [1] a-steach do Tom Harris, am Ball Phàrlamaid agam, ann an Tallaichean a’ Bhaile Pollokshaws sa mhadainn às leth bhuidheann-strì –  38 Degrees. Tha 200,000 làmh-sgrìobhaidhean air an athchuinge bho dhuine air feadh Breatainn.

Bha tachartas ionnan eile a’tachairt ann an Inbhir Nis, far an deach sgioba eile do choinneamh le Teàrlach Ceannadach, Ball Pàrlamaid airson Rois, An t-Eilean Sgitheanach agus Loch Abar; agus cuideachd ann am Porthia sa Chòrn. Thacras mòran tachartasan eile sa seachdainean ri thighinn.

‘S e rud cudromach a th’ann a bhith an sàs san t-iomairt seo a thaobh deamocrasaidh, saorsa nam meadhanan agus saorsa cainnte.

IMG_0254

 

Sanas aig 38 Degrees sa phàipearan naidheachdan Times, Guardian agus Telegraph air 22.10.2013.

NOTAICHEAN:

[1] Lagh na glaise-guib – https://secure.38degrees.org.uk/gagginglaw
[2] BBC – Co-chomhairleachadh eile air atharrachaidhean ri iomairtean carthannach: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-24823829