Iain, Ratbag, a Bhrònain!
Sìos ann an Lunnainn
A’ lìbhrigeadh pian
Air feadh an dùthaich.
Chan eil cus agad idir.
Iain, a bhrònain!
Ann an Sruighlea an-diugh
Choisinn thu mì-chliù
’S tusa ratbag, Ratbag Iain
Donnchadh MacIlleathain
Iain, a bhrònain!
Mura cluinn tu sin,
Cha chluinn tu a’ chuthag.
Rinn thusa am poileasaidh
Gun moralta, gun cuinnseas
Iain, a bhrònain!
“An rud as fheudar,
As fheudar e”.
Uill chan fheudar, tha thu ceàrr.
Agus faic tu sin, chì sinn.
Iain, a bhrònain!