Lorg

Seumaidh ®

Mo bheatha agus beachdan ann am faclan

Mìos

An t-Sultain 2011

Oidhche ann an Dun Eideann

Thainig mi a Dhun Eideann airson beagan rannsachadh dheanamh aig Ceilidh nan Amhrain ann an Ionad Choimhearsneachd ann an Crois na Cise. Bha mi airson orain is foinn Ghaidhlig dh’ionnsachadh. An aite sin, tha mi a’ suidhe ann an Starbucks air Sraid a’ Phrionnsa ag ol cofaidh. Chan eil mi gle shona. Ma bha mi air fuirich 5 mionadean eile bhiodh sgeul eile! Thuirt an sianatar nach tachairt an tachart sin agus fiu ’s nach robh clas an sheachdain sa chaidh. Innse dhomh, mas e ur toil le, carson am fhoillseichadh duine sam bith sanasan is bileagan airson tachartas nach bi air/ann? Tha mi toilichte nach thoirt mi duine sam bith comhla leamsa co-dhiu, mus deach mi sin, nach bu shuidhe mi an seo nam aonar! Bha mi a’ smaontinn: Co tha John Player? Carson a tha e air itealan? Carson nach eil duine eile a dheanamh failteachas? Freagairt: bha mi 5 mionaidean cho trath! Co dhiu, choinnich mi Deirdre aig PsycheGaelic ceilidh agus thuirt I gun robh e ann ach chaidh i airson 7f! Och uill, an ath thuras 🙂 bu chor dhomh beagan uine nas fhada (waited) fhuirich! Bha deagh oidhche co-dhiu air an whole.

Mod Naiseanta Rioghail Ghlaschu

Rinn mi ath-chuingach (petition) miosan air ais oir tha mi airson a’ Mhod a thiginn a Ghlaschu. Uill, bha coinneamh agam ann an talla ceol-ciurm as deidh mo chlas aig oilthigh sa mhadainn. Bha coinneamh math is cairdeil. Man a bha mi a smaointinn, cha bhi e comasach a thoirt am Mod gu Glaschu ann an 2015, ach tha cothrom ann ga dheanamh ann an 2016, 2018 no 2019… Tha am MNR ann an Steornabhagh ann an 2 sheachdain. ‘S docha bi mi ann a chuideachadh saor-thoilich ma faigh mi beagan taic-airgead son cosgaisean aite-fuirich is siubhail. Agus bi am Mod a’ tighinn a Phaislig ann an 2 bhliadhna as deidh Dunoon.

BBC Alba an-de

Chaidh mi dhan choinneamh aig a’ BhBC a-raoir ri buill aig Glasgow’s Gaelic Meetup. Rinn sibh deuchainn air larach-lin ur ‘learngaelic.net’. Chlaradh iad e cuideachd is rinn sinn voxpox!

Co-latha-breith sona dhomh!

Bha co-latha-breith agam air Disathairne sa chaidh. Co-dhiu, fhuair mi surprise mor air oidche Haoine! Chuir mo phiuthar cheildh air doigh partaidh surprise aig Curry Karaoke ri-taobh an Cluidh le a’ mhor-chuid an teaghleach agam. As deidh am partaidh, chaidh sinn don flat agamsa airson beagan comhradh is pios ceic is cofaidh. Chord rium gu leor an oidhche seo. Air Disathairne, chaidh mi dhan choinneamh neo-fhoirmeil an sgioba stiuireadh Meetup gun chur Graeme air doigh. Didomhnaich bha mi a’ leughadh paipearan son an clas agam ‘an leabhar Ghaidhlig’.

Co-fhaclair Gaidhlig (saor an asgaidh!)

Fhuair mi sin an-de bho Comhairle nan Leabharaichean. Fhuir mi 20% discount oileanaich cuideachd nuair a cheannaich mi leabharaichean.

Darna turas aig Taigh-tasgaidh Taobh na h-Aibhne

Tha mi direach aig taigh-tasgaidh Comhdail is Siubhail na h-Alba son an darna turas agam ann an 3 seachdain!Oilthigh a-rithist!

Thoisich mi air ais aig oilthigh an-de. Tha mi san treasamh bliadhna a-nis agus tha mi a’ deanamh clasaichean tron meadhanan Gaidhlig. Rinn mi clas litreacheas (an leabhar Gaidhlig) agus clas sgilean is canan an-de. An-diugh, rinn mi clas litreachas eile (an nobhail Gaidhlig) agus clas introductory ann an Gaidhlig na h-Eireinn. Chaidh mi dhan da chothrom comhraidh cuideachd- aon an-de agus aon sa mhadainn. Chan eil clas agam a-maireach ach bidh slighe-dealbhaidh ann aig 2f mar phairt an t-iomairt ‘Gaidhlig aig Oilthigh Ghlaschu’. Tha mi cinnteach gum bi sin sporsail.

An-de

Dhuisg mi trath sa mhadainn agus chaidh mi dhan Sgoil Ghaidhlig Ghlaschu a chur air adhart ar tachartasan son Seachdain nam Meadhanan Soisealta an ath sheachdain. Bhruidhinn mi ri Daibhaidh agus ri Alasdair ann. ‘S e tidsear Ghaidhlig a th’ ann an Alasdair airson Buidheann Dhisathairne. Bha Daibhaidh a’ deanamh ti is cofaidh son na luchd-ionnsachaidh.

As deidh sin, chaidh mi dhan Sraid Earra-Ghaidheall a fhaighinn duaisean son crannchur-gill (raffle) air oidhche Mhairt. Fhuair mi 8-10 duaisean bho na buithtean. Seo liosta air an larach-lin agam: http://smwgla.gaelicglasgow.org.uk

Bileagan!

Bha mi gu math trang an-diugh. Bha mi aig coinneamh sa meadhan a’ bhaile an uair sin, fhuir mi na bileagan bho Clydeside Press air High Street agus as deidh sin chaidh mi dhan oifisean aig GHA airson foirm iarrtais airson taic airgid airson proiseact ur air an taobh a deas Ghlaschu. Bhruidhinn mi le Sean mu dheidheinn tartan ribbon agus nuair a bha mi air ais dachaigh bha mi ag obair air Facebook agus rinn mi tachartas airson Blasad Gaidhlig madainn Diluain.

Cruthaich làrach-lìn no bloga an-asgaidh air WordPress.com.

Suas ↑